Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.71.2013.RJ

 

                                                                           Obwieszczenie

                                o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn 05.09.2013 r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.1.71.2013.RJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów budowlanych w tym placu w punkcie zbierania (w tym sortowania) złomu, z przeznaczeniem na zbieranie i magazynowanie dodatkowych odpadów zlokalizowanych na działce nr 89/9 obr.50 Podgórze, przy ulicy Nowosądeckiej 9 w Krakowie.

 Decyzja ta została wydana na wniosek: "ALMA" - Alicja Maniewska, Chlebiczna 6, 30-399 Kraków

 Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 05 września 2013r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2013-09-05
Data publikacji:
2013-09-05
Data aktualizacji:
2013-09-05