Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o dopuszczeniu do udziału na prawach strony .

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.196.2012.RJ

                                                                             OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, drogami wewnętrznymi, naziemnymi miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 142, 143/3, 144/2, 153/11, 153/12, 153/13, 153/14 obr. 51 Podgórze, z przebudową wjazdu na działkach nr 153/13, 153/14 obr. 51 Podgórze i 165/9 obr.52 Podgórze, drogą pożarową na działce nr 140/10 obr.51 Podgórze oraz infrastrukturą techniczną (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, kable elektryczne) na działkach 165/5, 165/6, 165/8 i 165/9 obr. 52 Podgórze, 1288/13, obr. 53 Podgórze, przy ul. Wielickiej w Krakowie" w części dotyczącej budowy garaży, z wniosku SENTO S.A, Włościańska 2B, 30-138 Kraków, wydane zostało postanowienie znak WS-04.6220.1.196.2012.RJ z dnia 24.06.2013r o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, ul. Krowoderska 49/1, 31-158 Kraków..

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznawać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 24 czerwca 2013r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2013-06-24
Data publikacji:
2013-06-24
Data aktualizacji:
2013-06-24