Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia informującego o zawieszeniu postępowania.,

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 WS-04.6220.1.131.2012.RJ

 

                                                                            OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wbudowanymi, zespołu budynków usługowych, zespołu obiektów i budynków sportowych z częścią usługową wraz z garażami wbudowanymi, stacjami trafo, parkingami zewnętrznymi i układem dróg wewnętrznych na działkach nr. 288/42, 1 /4, 370/1, 370/2, 10/4, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2,13/3, 14/3, 28/6, 288/25, część 288/29, 288/30, 288/32 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze, część działki nr. 526/3 obr. 12 jedn. ewid. Podgórze w wjazdami, dojściami, infrastrukturą techniczną i ukształtowaniem terenu na działkach inwestycji oraz częściach działek nr. 290/2 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze i 526/14 obr. 12 jedn. ewid. Podgórze pomiędzy ul. Konopnickiej i Rydlówka w Krakowie." z wniosku Robotniczego Klubu Sportowego "Garbarnia", Rydlówka 23, 30-363 Kraków, zostało postanowieniem znak WS-04.6220.1.131.2012.RJ z dnia 07 czerwca 2013r. . zawieszone do czasu złożenia do tutejszego organu wniosku o podjęcie postępowania. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia:

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2013-06-07
Data publikacji:
2013-06-07
Data aktualizacji:
2013-06-07