Dokument archiwalny
Nabycie przez Gminę praw do lokali mieszkalnych

Ogłoszenie

 

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3-4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych”

W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 984/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości.

 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. wydania nieruchomości Kupującemu:

nie później niż do dnia 30.11.2013 roku.

 

Przedmiot zamówienia:

1. Nabycie, na rynku pierwotnym, prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej.

2. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami położonymi w obrębie granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, z wyłączeniem budynków zlokalizowanych wewnątrz strefy określonej zapisami Rozdziału II, Dział III, Oddział II.3.1.uchwały Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017”

3. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami lokalowymi o powierzchniach użytkowych od 25 m2 do 40 m2 z wyłączeniem:

 nieruchomości lokalowych do których przynależy garaż lub miejsce postojowe,

 lokali mieszkalnych dwupoziomowych,

 lokali mieszkalnych z aneksem kuchennym.

 

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17 a w Krakowie - nie później niż do dnia 12.07.2013 roku do godz. 15.00.

Ze specyfikacją zawierającą szczegółowe warunki zamówienia można zapoznać się w zamieszczonych poniżej załącznikach lub odebrać ją w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17 a, pok. 313.

 

Załączniki:

1. Specyfikacja

2. Standard wykończenia lokali

3. Ogólne warunki umowy

4. Formularz oferty

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RYSZARD PAŻUCHA
Data wytworzenia:
2013-05-24
Data publikacji:
2013-05-24
Data aktualizacji:
2013-05-24