Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków

AU-01-2.6740.4.6.2013.MUR

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz składania uwag i wniosków

 

W związku z wszczęciem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn:

„Rozbudowa ulicy Saskiej od km 0+0,0 do km 0+467,08 jako drogi kategorii powiatowej, o parametrach klasy Z, wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Kuklińskiego i Lipską. , budowa ul. Gromadzkiej km 0+0,0 do km 0+335,46 jako drogi kategorii powiatowej o parametrach klasy L, rozbudowa ulicy Prokocimskiej wraz z drogą serwisową od km 0+00 do km 0+209,95 oraz od km 0+0 do km 0+101,66 jako drogi powiatowej o parametrach klasy L, przebudowa skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Prokocimską, rozbudowa ul. Żołnierskiej km 0+16,30 do km 0+105,99 jako drogi kategorii gminnej o parametrach klasy L, wraz z rozbudową linii tramwajowej KST z peronami tramwajowymi o nawierzchni dopuszczającej zbiorową komunikację autobusową oraz przejazd pojazdów uprzywilejowanych, budową obiektów inżynierskich: estakady nad torami PKP - łączącej ul. Prokocimską z ul. Gromadzka i ul. Saską, budowa ekranów akustycznych, zbiornika retencyjnego, przepompowni wód deszczowych, odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, trakcji tramwajowej; systemu sterowania obszarowego i informacji pasażerskiej, budowa podstacji trakcyjnej z instalacjami technologicznymi i wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, ogrzewania i wentylacji mechanicznej; oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej oraz technologicznych kanałów przełazowych, rozbiórka budynku przemysłowego, portierni, demontaż garaży typu "blaszak" i obiektów nietrwale związanych z gruntem”, w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym

(ul. Lipska - ul. Wielicka) w Krakowie”.

na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (oznaczonych pogrubieniem w nawiasie):

Przeznaczonych pod drogi powiatowe w jednostce ewidencyjnej Kraków-Podgórze

Obr. nr 15 działki nr 260/5, 261/3, 260/3, 324/12, 259/2, 244/36, 334/2;

Obr. nr 19 działki nr 321/2, 321/4, 348/2, 348/1, 327, 331/15;

Obr. nr 28 działki nr 301/4, 301/9, 301/10 (301/12), 301/11 (301/14), 301/5, 300/2, 300/4 (300/5), 299/2, 299/3 (299/5, 299/6), 299/4(299/8), 298/3, 298/4 (298/6), 298/5, 20/5 (20/6), 266/5, 266/6, 266/7, 293/16 (293/36), 293/18 (293/38), 293/20 (293/40) 293/22 (293/42), 293/24 (293/44), 297/3, 297/4 (297/6), 297/5, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 266/9, 22/4, 22/8 (22/13), 22/9, 22/10, 22/11, 22/12, 23/1 (23/7), 293/6 (293/32), 293/7 (293/34), 33/3, 33/5, 33/6 (33/9), 33/7, 33/8 (33/11), 330/1 (330/6), 264/1, 264/2, 263/3 (263/7), 263/6 (263/9), 29/3 (29/45), 29/10 (29/50), 29/19 (29/52), 29/26 (29/57), 318, 319/1, 319/2 (319/3), 26/14 (26/18), 26/15, 26/16 (26/20), 26/17 (26/22), 260/11 (260/13), 260/12, 259/1 (259/3), 259/2 (259/5), 265/1 (265/3, 265/4), 265/2, 255/11, 255/12, 24/1 (24/3), 321/6, 321/7, 321/10 (321/14), 323/2 (323/6), 323/4, 323/5, 325/2 (325/6), 325/4, 325/5, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 329/2 (329/3), 31/3 (31/8), 31/4, 31/5, 31/6, 31/7 (31/11), 32/8, 32/10, 32/13 (32/18), 32/14 (32/20), 32/15, 32/16 (32/22), 32/17 (32/24);

Obr. nr 52 działka nr 1/42, 1/43 (1/49), 1/44 (1/51), 1/46, 166/16, 166/17 (166/27), 166/22, 166/23, 166/24, 166/25, 166/26 (166/30), 48/12, 48/13, 48/14, 48/15 (48/18), 48/9 (48/16), 49/2, 49/3 (49/4), 44/3, 50/3, 50/4, 50/9, 50/11 (50/17), 50/12, 50/13, 50/14, 81/12 (81/18), 81/13, 81/15 (81/20), 81/16 (81/22), 81/17, 165/9, 194/52 (194/58), 194/53, 194/15 (194/54), 208/8 (208/15), 210 (210/1, 210/2), 50/16 (50/19), 194/40 (194/56)

Przeznaczonych pod drogę gminną w jednostce ewidencyjnej Kraków-Podgórze obr. 28 działki nr 29/6 (29/47), 29/25 (29/54), 329/2 (329/4), 263/3 (263/8), 31/3 (31/9), 329/1, 325/3 (325/8), 326, 263/4, 324, 482/14 (482/17, 482/18), 29/34 (29/59), 322/1

i wystąpieniem z 11.04.2013r. znak: OO.4242.2.14.2013.JS do Prezydenta Miasta Krakowa o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa, na podstawie art. 90 ust.2 oraz ust. 3 w trybie art.

33-36 i 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) w zw. z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., Dz. U. poz. 267)

 

Prezydent Miasta Krakowa

 

informuje o możliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia, w formie pisemnej, elektronicznej (adres: AU.UMK@um.krakow.pl) oraz ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 Pokój nr 7 w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach: 8°° - 15°°.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków, uwag i zastrzeżeń składanych za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki w trybie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 33 i 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 90 ust. 4 ww. ustawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

Organem właściwym do uzgodnienia inwestycji w zakresie ochrony środowiska jest na podstawie art. 90 ust. 1 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Plac na Stawach 3, 30-107 Kraków

Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Gazowa 15, 30-060 Kraków.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Prezydent Miasta Krakowa.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-04-19
Data publikacji:
2013-04-19
Data aktualizacji:
2013-04-19