Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2013-04-19)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

 

od 10.04.2013 r. do 30.04.2013 r.

- nieruchomości oznaczonej jako działka nr 738 o pow. 0,5399 ha, obręb 68, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w Krakowie przy ul. Fortecznej 54, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania do dnia 04.08.2048r. na rzecz Towarzystwa Oświaty i Wychowania „PRO PATRIA ET PRO DOMO SUA” z siedzibą w Krakowie, na cel oświatowy realizowany poprzez prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych Nr 1, w skład którego wchodzi Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. J. Piłsudskiego, Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta przy ul. Fortecznej 54 w Krakowie

 

od 11.04.2013 r. do 01.05.2013 r.

- w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3370/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2012 r. w sprawie sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 944/2013 z dnia 09.04.2013 r.,

- w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 17.12.2012 r. części udziału w nieruchomości gruntowej przynależnej do części lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w budynku przy al. Pod Kopcem 10 w Krakowie powstałej w wyniku adaptacji części wspólnych budynku oraz wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego ustanowionego na udziałach w nieruchomości gruntowej, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 935/2013 z dnia 09.04.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr Nr 911/2013 z dnia 04.04.2013 r.,

- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem - stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 955/2013 z dnia 09.04.2013 r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący boks garażowy Nr G001 stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, położony w budynku w os. Uroczym Nr 3 o powierzchni użytkowej 8,35 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25 sierpnia 2103 r. udziału wynoszącego 3/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 239 o powierzchni 0,0864 ha, położonej w obrębie 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00090889/7.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 12.04.2013 r. do 02.05.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy z pomieszczeniem przynależnym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 956/2013 z dnia 09.04.2013 r.,

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 946/2013 z dnia 09.04.2013 r.,

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujący:

1. część działki nr 4/9 obręb 14-Krowodrza, al. Focha, na cel: zieleń (rolniczy do 1000 m2), na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 373/9 obręb 14-Krowodrza, ul. Kościuszki, na cele: handel/gastronomia i obsługa komunikacyjna obiektu (dojście/droga dojazdowa), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

3. działki nr 588/1, nr 588/2 obręb 23-Śródmieście, ul. Brogi, na cel: zieleń przydomowa, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 108/10 o pow. 0,4874 ha, obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą KR1P/00299657/7, położonej na os. Kościuszkowskim 11, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” z siedzibą w Krakowie na os. Kościuszkowskim 5 oraz osób fizycznych, którzy są jej współużytkownikami wieczystymi.

 

od 15.04.2013 r. do 05.05.2013 r.

- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowanych nieruchomości gruntowych, składających się z działek ewidencyjnych nr 270/277 o pow. 0,0006 ha, nr 270/17 o pow. 0,0040 ha oraz 270/16 o pow. 0,0034 ha położonych w obrębie 6 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Ks. Machaya przeznaczonych do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

od 17.04.2013 r. do 07.05.2013 r.

- nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1/3 o pow. 0,0113 ha i nr 1/8 o pow. 0,0018 ha, położone w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Fredry, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- nieruchomości oznaczonych jako:

1. niezabudowana działka ewidencyjna nr 178/3 o pow. 0,0167 ha położona w obrębie 17 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Zadworze, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

2. niezabudowane działki ewidencyjne nr: 128/76 o pow. 0,0016 ha, 128/78 o pow. 0,0216 ha i 128/60 o pow. 0,0030 ha, położone w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Pszennej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-04-19
Data publikacji:
2013-04-19
Data aktualizacji:
2013-04-19