Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 08 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że 8 kwietnia 2013 r. zostało wydane postanowienie, znak: WI-IX.7840.1.2.2013 Wojewody Małopolskiego o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 8 maja 2013 r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, pn.: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły, w km wału 81+703-87+260 (km rzeki 81+880 – 87+264) wraz z rozbudową wału cofkowego rzeki Wisły 0+022 – 0+712 tj. prawego wału rzeki Białuchy w km wału 0+022 – 0+712, miasto Kraków, województwo małopolskie.

 

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji, Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, pokój nr 22 (parter), w poniedziałek w godz. 915 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 800 – 1500, tel. 12 39 21 663.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-04-18
Data publikacji:
2013-04-18
Data aktualizacji:
2013-04-18