Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

BGN.6740.1.14.2012

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193,

poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamiam, że Starosta Wielicki:

 

w dniu 11 kwietnia 2013 r. wydał decyzję znak: BGN.6740.1.14.2012 o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.:

 

„Rozbudowa i budowa ul. Reduta w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowie sieci uzbrojenia terenu kolidującymi z projektowanym układem drogowym.

ETAP I od km 0+000.00 do km 0+531.33: Budowa połączenia drogowego od ul. Ks. Jancarza do wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sudoł Dominikański”.

ETAP II od km 0+531.33 do km 1+203.97: Odcinek od wschodniej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sudoł Dominikański” do ul. Powstańców.”

 

Inwestycja projektowana jest na działkach nr (w nawiasach podano nr działek, które powstaną

w wyniku projektowanego podziału działek):

 

• Obręb 22 Śródmieście działki nr: 821, 822, 814/1, (814/3, 814/4, 814/5), 824 (824/1, 824/3), 681/41 (681/71, 681/72, 681/73, 681/74), 681/1, 139/9 (130/10), 130/7, 823, 131/1, (131/3), 688/7 (688/8), 680, 11.

 

• Obręb 21 Śródmieście działki nr: 63/4 (63/5, 63/6), 64 (64/1), 84, 85, 283, 282, (282/2, 282/3), 73 (73/1, 73/2), 74 (74/1, 74/2), 66 (66/1), 67/3 (67/5), 86/5 (86/10), 86/1 (86/8), 90 (90/3), 67/4 (67/7, 67/8), 300/3, 95 (95/3), 96/2 (96/7, 96/8, 96/9), 91 (91/3), 96/1 (96/5), 92 (92/3), 191/145 (191/147, 191/148), 338, 59 (59/3), 101/11 (101/21), 101/7 (101/19), 300/15, 104/3 (104/12), 104/2 (104/10), 99/3 (99/6), 278, 63/3, 72, 306/4, 99/2, 318/1, 101/10, 101/8, 300/16, 104/4.

 

Jednocześnie informuję, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia,

w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13,w godzinach pracy urzędu tj.: pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22,

31-156 Kraków, za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury

i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa i Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-04-18
Data publikacji:
2013-04-18
Data aktualizacji:
2013-04-18