Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

BGN.6740.1.5.2011

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

 

Na podstawie art. 11f. ust.3-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.

 

Starosta Wielicki

zawiadamia, że w dniu 27.03.2013r. zostało wydane postanowienie znak BGN.6740.1.5.2011 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do 31.05.2013r., ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust 1. Ustawy – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 118 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Jachimeckiego w Krakowie na odcinku od ulicy Tynieckiej do ulicy Bobrowej, wraz z budową kanalizacji opadowej, napowietrznej sieci nN oraz przebudową i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury technicznej”

 

 

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-04-02
Data publikacji:
2013-04-02
Data aktualizacji:
2013-04-02