Dokument archiwalny
WOJEWODA MAŁOPOLSKI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 27 lutego 2013 r. została wydana na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 03-743 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocników, Pana Piotra Jendrzejczyka i Pana Włodzimierza Żmudę, adres do korespondencji: PKP PLK SA, Centrum Realizacji Inwestycji Oddział Południowy, 31-157 Kraków, Plac Matejki 12, decyzja Nr 11/B/2013 (znak: WI-VI.7840.1.9.2013.BC) o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki Etap I, obejmująca budowę infrastruktury towarzyszącej – sygnalizator karzełkowy Sz2P, na działce nr 142/15 obr. 29 jedn. ew. Kraków Podgórze (teren zamknięty).

Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, Oddział Obiektów na Terenach Zamkniętych i Kolejowych, pokój nr 65 (parter), w godzinach pracy urzędu: w poniedziałek w godz. 900 – 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 – 1500, tel.: 12 39 21 681.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-03-04
Data publikacji:
2013-03-04
Data aktualizacji:
2013-03-04