Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO

BGN.6740.1.17.2012

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej.

 

Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zm.), Starosta Wielicki zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 06.12.2012r. przez Pana Andrzeja Garpiel reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa znak: ZIKiT/NO/10/P/276 z dnia 17.12.2010r. Panią Joannę Niedziałkowską Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, działającą w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie pełnomocnictwa nr 1294/2008 z dnia 1.10.2008r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji drogowej pod nazwą:

„Rozbudowa ulicy Odlewniczej w Krakowie (km 0+017,29 ÷ 0+246,00) jako drogi gminnej dojazdowej, wraz z budową infrastruktury- kanalizacja deszczowa i oświetlenia uliczne, oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej- sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna”.

 

Inwestycja projektowana jest na działkach nr (w nawiasach podano numery ewidencyjne działek przed projektowanym podziałem- w liniach rozgraniczających teren):

• 211/11, 210/2, 271/9, 67/3 (67/1), 67/5 (67/2), 68/1 (68), 69/2 (69/1), 70/2 (70/1), 71/2 (71/1), 72/1 (72), 73/5 (73/3), 336/3 (336/2), 75/2 (75/1), 76/1 (76), 77/1 (77), 78/11 (78/4), 78/13 (78/6), 78/15 (78/10), 182/8 (182/2), 181/1 (181), 180/3 (180/1), 334/9 (334/2), 211/63 (211/9), 211/58 (211/2), 210/18 (210/3), 210/20 (210/12), 208/11 (208/6), 207/16 (207/12), 206/4 (206), 205/4 (205), 204/4 (204), 203/4 (203), 202/4 (202), 201/4 (201), 267/8 (267/1), 198/4 (198), 197/4 (197), 196/5 (196/1), 195/5 (195/1), obręb 5, jedn. ewid. Kraków-Krowodrza

oraz poza liniami rozgraniczającymi:

• przebudowa sieci energetycznej na działkach: 194/14, 194/18, 330/3, 206/5 (206), 211/59 (211/2), 211/64 (211/9) obręb 5, jedn. ewid. Kraków-Krowodrza

• przebudowa sieci teletechnicznej na działkach: 179/8, 194/14, 194/18, 271/8, 330/2, 210/19 (210/3), obręb 5, jedn. ewid. Kraków-Krowodrza

• przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach: 194/14, 194/18, 271/8, 198/5 (198), obręb 5, jedn. ewid. Kraków-Krowodrza

• przebudowa sieci gazowej na działkach: 78/16 (78/10), 67/4 (67/1), 271/9 obręb 5, jedn. ewid. Kraków-Krowodrza

• przebudowa sieci wodociągowej na działkach: 75/3 (75/1), 72/2 (72) obręb 5, jedn. ewid. Kraków-Krowodrza.

 

Jednocześnie zostało wydane postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku usunięcia w terminie do 15.03.2013r. nieprawidłowości występujących w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym w zakresie jego kompletności.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 k.p.a., mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przez wnioskodawcę oraz składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia, w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-02-19
Data publikacji:
2013-02-19
Data aktualizacji:
2013-02-19