Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.497.2012.EŁY Kraków, dnia 12.02.2012r.

 

OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż

 

w dniu 08.02.2013 r. został zmieniony wniosek

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Babińskiego – Kobierzyńska – Zawiła – Skośna w Krakowie na dz. nr 149/3, 150/2, 201/4, 201/3, 139/2, 138/2, 138/3, 140/2, 140/3, 139/7, 157, 160/2 obr. 42 Podgórze; dz. nr 280/1 obr. 69 Podgórze; dz. nr 330/1, 295/12, 295/11, 296, 295/10, 298/10, 295/5, 295/14, 298/4, 298/3, 298/7, 298/6, 304/75, 304/27, 304/72, 304/11, 343/13, 304/70, 304/71, 304/45, 304/66, 343/10, 343/11, 343/12, 343/14, 343/2, 343/1, 343/3, 365/4, 304/9, 304/28, 343/17, 343/16, 365/1, 365/2, 365/5, 365/6, 343/8, 304/65, 304/46, 304/44, 304/78, 304/60, 304/52, 304/51, 354/1, 354/3, 354/4, 354/5, 354/2, 302/4, 302/9, 302/10, 302/8, 302/15, 303/6, 303/5, 302/2, 303/4, 303/3, 304/59, 304/61, 302/21, 324/2, 313/2, 313/7, 324/7, 312/9, 312/8, 311/2, 310, 323/7, 228/9, 228/5, 228/6, 312/6, 312/7, 308/15, 308/14, 309/1, 308/13, 308/12, 308/20, 304/20 obr. 43 Podgórze”.

 

prowadzonej na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jacka Wojnara

 

w zakresie:

• wyłączenia z zakresu wniosku działki nr 160/2 obr. 42 Podgórze

 

Tytuł inwestycji po zmianie wniosku brzmi:

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Babińskiego – Kobierzyńska – Zawiła – Skośna w Krakowie na dz. nr 149/3, 150/2, 201/4, 201/3, 139/2, 138/2, 138/3, 140/2, 140/3, 139/7, 157 obr. 42 Podgórze; dz. nr 280/1 obr. 69 Podgórze; dz. nr 330/1, 295/12, 295/11, 296, 295/10, 298/10, 295/5, 295/14, 298/4, 298/3, 298/7, 298/6, 304/75, 304/27, 304/72, 304/11, 343/13, 304/70, 304/71, 304/45, 304/66, 343/10, 343/11, 343/12, 343/14, 343/2, 343/1, 343/3, 365/4, 304/9, 304/28, 343/17, 343/16, 365/1, 365/2, 365/5, 365/6, 343/8, 304/65, 304/46, 304/44, 304/78, 304/60, 304/52, 304/51, 354/1, 354/3, 354/4, 354/5, 354/2, 302/4, 302/9, 302/10, 302/8, 302/15, 303/6, 303/5, 302/2, 303/4, 303/3, 304/59, 304/61, 302/21, 324/2, 313/2, 313/7, 324/7, 312/9, 312/8, 311/2, 310, 323/7, 228/9, 228/5, 228/6, 312/6, 312/7, 308/15, 308/14, 309/1, 308/13, 308/12, 308/20, 304/20 obr. 43 Podgórze”.

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

 

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40 – 15.00

 

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.647 - wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami - wyciąg):

Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternasty dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-02-12
Data publikacji:
2013-02-12
Data aktualizacji:
2013-02-12