Dokument archiwalny
Obwieszczenie minformujące o wszczęciu postępowania.

PREZYDENT MIASTA  KRAKOWA

WS-04.6220.1.20.2013.PD

                                                                             OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. – cyt. dalej jako „K.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, ze zm.) zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa parkingu podziemnego, wielopoziomowego dla samochodów osobowych wraz z budową zjazdów z ul. Biskupiej i ul. Krowoderskiej na dz. nr 177/4, 177/5 i 177/1 obr. 119 Śródmieście oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej i drogowej ul. Biskupiej, ul. Krowoderskiej, ul. Łobzowskiej, ul. Adama Asnyka, ul. Sereno Fenna, budową stacji transformatorowej na dz. nr 177/5, 177/4, 177/1, 176/1, 178/1, 179/3 i 190 obr. 119 Śródmieście oraz dz. nr 166/1 obr. 60 Śródmieście w Krakowie", z wniosku Gminy Miejskiej Kraków (Pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków), reprezentowanej przez Pana Jerzego Marcinko (Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków).

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 – (pok. 503) lub też na piśmie, składając je w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody 2, 31-949 Kraków lub w innym Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa lub też przesyłając je na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Jednocześnie informuję, że tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wymagane.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 11 lutego 2013r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2013-02-11
Data publikacji:
2013-02-11
Data aktualizacji:
2013-02-11