Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

BGN.6740.1.12.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zm.)

Starosta Wielicki

 

zawiadamia, że na wniosek Pana Rafała Birtus reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa, znak: ZIKiT/NO/12/P/151 z dnia 04.07.2012r. Panią Joannę Niedziałkowską, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, działającą

w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie pełnomocnictwa Nr 1294/2008

z 1 października 2008 r. w dniu 30.01.2013r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Bułgarskiej na odcinku od hm 0+00,00 do hm 1+04,85 jako ulicy gminnej klasy D w zakresie: budowy jezdni, budowy chodnika, budowy bezpiecznika, budowy zjazdów, przebudowy skrzyżowania ul. Bułgarskiej z ul. Ruczaj, budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci niskiego napięcia NN-0,4 kV, przebudowy sieci średniego napięcia SN-15kV, zabezpieczenia sieci niskiego

i średniego napięcia rurami dzielonymi typu AROT”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30

Od postanowienia służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego

w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Starosty Wielickiego ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury

i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-02-05
Data publikacji:
2013-02-05
Data aktualizacji:
2013-02-05