Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji


PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 WS-04.6220.1.125.2012.MP

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 02.01.2013r. wydana została decyzja znak: WS-04.6220.1.125.2012.MP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Przebudowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Io i IIo Q=630 Nm3/h przy ul. Klasztornej w Krakowie" - na działce nr 110/1 obr 59 jedn. ewid. Nowa Huta.

 

Decyzja ta została wydana na wniosek: Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków) działającej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Bukową - Jedynak (ul. Sportowa 5; 37-200 Przeworsk).

 

Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 – 15.30.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 03 stycznia 2013r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2013-01-03
Data publikacji:
2013-01-03
Data aktualizacji:
2013-01-03