Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że po rozpatrzeniu odwołania – niepochodzącego od stron postępowania − od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr 7/4/2012 z 13 lipca 2012 r., znak: AU-01-1.6740.4.13.2012.LRU o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji, pn.: Budowa ul. łączącej ul. Jaracza z ul. Siemaszki (km 0+002.75 do km 0+193.05) jako drogi gminnej dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudową kolidującej infrastruktury, tj.: sieci wodociągowej, sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia, sieci energetycznej SN i NN, sieci teletechnicznej oraz budowa wjazdów do posesji – na działkach nr: 423/19, 426/3, 477/12 obręb 44 jednostka ewid. Kraków-Krowodrza oraz na częściach działek ewidencyjnych nr:(w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję) 423/18 (423/26), 423/22 (423/29), 426/1 (426/5), 426/2 (426/7), 423/17 (423/24), 477/4 (477/32), 477/11 (477/34), 477/21 (477/36) obręb 44 jednostka ewid. Kraków-Krowodrza i na części działki nr 426/4 obręb 44 jednostka ewid. Kraków-Krowodrza (stanowiącej istniejący pas drogowy ul. Jaracza) oraz przebudowa ul. Siemaszki (w km 0+020) wraz z odwodnieniem, w zakresie połączenia z projektowanym odcinkiem drogi na części działki nr 565 obręb 44 jednostka ewid. Kraków-Krowodrza oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na działce nr 423/22 obręb 44 jednostka ewid. Kraków-Krowodrza (po podziale działka nr 423/30 znajdująca się poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji) – została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego, znak: WI-IX.7821.1.12.2012 z 19 grudnia 2012 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Informuje się, że ww. decyzja jest ostateczna w toku instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22 – w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury – pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 730-1330 lub pod nr telefonu: (12) 39 21 655.

Na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody.

Informuje się, iż obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega opublikowaniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miasta Krakowa (właściwego ze względu na przebieg drogi) oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-01-03
Data publikacji:
2013-01-03
Data aktualizacji:
2013-01-03