Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE O POSTEPOWANIU W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

BGN.6740.1.12.2012

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej.

Na podstawie art. 11d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zm.) Starosta Wielicki zawiadamia, że na wniosek Pana Rafała Birtus, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa, znak: ZIKiT/NO/12/P/151 z dnia 04.07.2012r. Panią Joannę Niedziałkowską, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, działającą w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie pełnomocnictwa Nr 1294/2008 z 1 października 2008 r. – o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Bułgarskiej na odcinku od hm 0+00,00 do hm 1+04,85 jako ulicy gminnej klasy D w zakresie: budowy jezdni, budowy chodnika, budowy bezpiecznika, budowy zjazdów, przebudowy skrzyżowania ul. Bułgarskiej z ul. Ruczaj, budowy oświetlenia ulicznego, przebudowy sieci niskiego napięcia NN-0,4kV, przebudowy sieci średniego napięcia SN-15kV, zabezpieczenia sieci niskiego i średniego napięcia rurami dzielonymi typu AROT”.

 

Inwestycja projektowana jest na:

• działkach nr: 190/5, 283/1, 283/6, obr. 31 jedn. ewid. Podgórze,

• części działek nr: 193/2 (193/3), 320/2 (320/3), obr. 31 jedn. ewid. Podgórze (w nawiasach podano numery działek stanowiących wydzielony, nowy pas drogowy ulicy Bułgarskiej- działki po podziale),

• części działek nr: 302/30, 283/11, obr. 31 jedn. ewid. Podgórze, (działki nie podlegają podziałowi z uwagi na to, że stanowią istniejący pas drogowy ul. Ruczaj i ul. Bułgarskiej)

• działka 285/5 obr. 31 jedn. ewid. Podgórze – objęta przebudową sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego.

 

Jednocześnie zostało wydane postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku usunięcia w terminie do 25 stycznia 2013.r. nieprawidłowości występujących w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym w zakresie jego kompletności.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 k.p.a., mogą zapoznać się z dokumentacją przedłożoną przez wnioskodawcę oraz składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia, w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-11-28
Data publikacji:
2012-11-28
Data aktualizacji:
2012-11-28