Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2012-10-31)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od 26.09.2012 r. do 16.10.2012 r.

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

1. niezabudowaną nieruchomość gruntową, o łącznej powierzchni 0,3791 ha, składającą się z działek oznaczonych nr 18 o powierzchni 0,0046 ha objętej KW KR1P/00246411/5, nr 19/1 o powierzchni 0,2821 ha objętej KW KR1P/00481815/6, nr 20/1 o powierzchni 0,0924 ha objętej KW KR1P/00235223/0, położoną w obrębie 43, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Siewnej, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Linia Tramwajowa od pętli Krowodrza-Górka do Górki Narodowej-Zachód”, położona jest w terenach zabudowy usługowej 16U.

2. lokal mieszkalny Nr 1 o powierzchni użytkowej 41,81 m2 położony w budynku mieszkalnym Nr 12c przy ul. Smolki w Krakowie, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 20 maja 2102 r. udziału wynoszącego 78/1000 części w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 264/1 o powierzchni 0,0194 ha, położonej w obrębie 12, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00074173/7.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości położonej przy ul. Siewnej mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 19.10.2012 r. do 08.11.2012 r.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 2931/2012, nr 2932/2012, nr 2937/2012, nr 2936/2012 z dnia 16.10.2012r.

- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2935/2012 z dnia 16.10.2012r.

 

od 22.10.2012 r. do 11.11.2012 r.

- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z prawem użytkowania wieczystego ustanowionego na udziale w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2950/2012 z dnia 17.10. 2012r

 

od 24.10.2012 r. do 13.11.2012 r.

- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 29/164 o pow. 2,2418 ha, obręb 57, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Barbary 14, na rzecz jej użytkowników wieczystych, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” z siedzibą w Krakowie przy ul. Mała Góra 6 oraz osób fizycznych.

 

od 26.10.2012 r. do 15.11.2012 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. część działek nr 228/22, 228/4, 230/4, 228/28 obr. 17 - Śródmieście, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny, wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 931/10, obr. 23 – Śródmieście, ul. Macieja Miechowity, na cel: handel (pod obiektem), 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 535/3, obr. 11 – Krowodrza, al. Waszyngtona, na cel: ogródek działkowy nr 11 (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 52, obr. 16 – Krowodrza, al. Waszyngtona, na cele: ogródek działkowy nr 20 (rolniczy do 1000 m2 włącznie), dojście (droga dojazdowa) i obsługa komunikacyjna ogrodu działkowego (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie.

 

od 30.10.2012 r. do 19.11.2012 r.

- przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 862 o pow. 0,3068 ha obręb 4 jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem położonym przy ul. Kazimierza Wielkiego 42, 52 w Krakowie, na rzecz Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” z siedzibą w Krakowie ul. Kazimierza Wielkiego 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-10-31
Data publikacji:
2012-10-31
Data aktualizacji:
2012-10-31