Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-6.EFI.7331-1776/10

 OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 98 ust. 4 w zw. z art. 33 ust. 1 pkt 7 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Krakowa informuje, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem dobudowanym na działce nr 92 obręb 74 Podgórze wraz z odcinkiem drogi dojazdowej na działce nr 91/8 obręb 74 Podgórze i wjazdem z działki nr 57/4 na działkę nr 91/8 obręb 74 Podgórze przy ul. Nad Czerną w Krakowie w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie przekazał do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000: PLH 120065 „Dębicko - Tyniecki obszar łąkowy”.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (tj. w/w raportu) w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz.: 8.00-15.00, a także składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie do rozpatrzenia przed wydaniem decyzji uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-09-24
Data publikacji:
2012-09-24
Data aktualizacji:
2012-09-24