Dokument archiwalny
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (2012-09-11)

 

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.)

 

informuję

 

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 275/5 obręb 103 jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze objętej księgą wieczystą KR1P/00135755/7 stanowiącej własność Pani Marii Fajto i Pana Jana Fajto przez udzielenie zezwolenia na wykonanie inwestycji celu publicznego „Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej (światłowodowej) pomiędzy stacjami bazowymi telefonii komórkowej – zlokalizowanymi w Krakowie przy ul. Albatrosów i w Wieliczce przy ul. Narutowicza”.

W/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Niniejszym wzywa się wszystkie osoby, którym mogą przysługiwać prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty publikacji tego ogłoszenia zgłosiły się celem udokumentowania swoich roszczeń i praw do przedmiotowej nieruchomości w siedzibie Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa, 31-523 Kraków, u l. Kasprowicza 29, pokój 313, w godzinach 7:30-15:30, telefon 12 616 98 95.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu administracyjnym o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Po upływie dwóch miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. reprezentowanej przez Pana Marka Baczyńskiego decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-09-10
Data publikacji:
2012-09-10
Data aktualizacji:
2012-09-10