Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Wielickiego z dnia 23 lutego 2012 r. znak: BGN.6740.1.8.2011 o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa złożony w Urzędzie Miasta Krakowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 

„Rozbudowa ulicy Myślenickiej, ulicy Józefa i Floriana Sawiczewskich i ulicy Mirosława Krzyżańskiego oraz przebudowa ulicy Merkuriusza Polskiego w Krakowie”

 

wydał decyzję z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak: WI-IX.7821.1.7.2012

uchylającą w całości zaskarżoną decyzję Starosty Wielickiego z 23 lutego 2012 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego i przekazującą sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

 

 

Informuje się, że ww. decyzja jest ostateczna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji Wojewody Małopolskiego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22 – w Oddziale Gospodarki Przestrzennej Wydziału Infrastruktury – pokój nr 11 (parter), w poniedziałek w godz. 9ºº -1630, a od wtorku do piątku w godz. 7³º - 1500.

Na ww. decyzję Wojewody Małopolskiego przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Wojewody Małopol-skiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, czyli od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody.

Informuje się, iż ww. obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega opublikowaniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Urzędu Miasta Krakowa (właściwego ze względu na przebieg drogi) oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-08-14
Data publikacji:
2012-08-14
Data aktualizacji:
2012-08-14