Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE O POSTEPOWANIU W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Prezydent Miasta Krakowa

AU-01-2.6740.4.18.2012.BSP                                                                             

OBWIESZCZENIE

          Na podstawie art. 49 i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn.zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 18.07.2012 r., została wydana decyzja nr 8/4/2012, znak: AU-01-2.6740.4.18.2012.BSP, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Marcika w Krakowie (klasa - lokalna L, kategoria –droga gminna) km: 0-215,25 ÷0+220,85 wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego, przebudową gazociągu, budową i przebudową kanalizacji opadowej”, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (oznaczonych w nawiasie): nr: 2/16, 2/18, 2/21, 2/31, 2/61, 2/66, 2/67, 40/7, 40/9, 43, 44/2, 47/1, 92/3, 92/11, 92/13 i części działek nr: 2/23 (2/47), 88 (88/1), 92/15 (92/27), 92/18 (92/29) – wszystkie położone w obrębie nr 45 jednostka ewidencyjna Podgórze Kraków.

·         Decyzją nr 8/4/2012 zezwolono na realizację drogi na w/w działkach oraz zatwierdzono podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji (stanowiących jednocześnie linie podziału nieruchomości) składających się z działek ewidencyjnych:

 

1.       Działka nr 2/23 obręb 45 jedn. ewid. Kraków – Podgórze objęta KR1P/00227920/7

      o powierzchni 0,0582 ha, dzieli się na działki:

      - nr 2/47 o pow. 0,0511 ha – objęta decyzją

      - nr 2/48 o pow. 0,0071 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

2.       Działka nr 88 obręb 45 jedn. ewid. Kraków – Podgórze objęta KR1P/00232668/0 o powierzchni 0,1648 ha, dzieli się na działki:

      - nr 88/1 o pow. 0,0968 ha – objęta decyzją

      - nr 88/2 o pow. 0,0680 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

3.       Działka nr 92/15 obręb 45 jedn. ewid. Kraków – Podgórze objęta KR1P/00351571/3 o powierzchni 0,0141 ha, dzieli się na działki:

      - nr 92/27 o pow. 0,0092 ha – objęta decyzją

      - nr 92/28 o pow. 0,0049 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

4.       Działka nr 92/18 obręb 45 jedn. ewid. Kraków – Podgórze objęta KR1P/00351571/3 o powierzchni 0,2029 ha, dzieli się na działki:

      - nr 92/29 o pow. 0,1449 ha – objęta decyzją

      - nr 92/30 o pow. 0,0580 ha – pozostaje w dotychczasowym władaniu

       

2.  Decyzji nr 8/4/2012  z 18.07.2012 r. nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Informuje się, że zgodnie z art.12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, wymienione w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia  (nie będące własnością Gminy Miejskiej Kraków) stają się z mocy prawa własnością Gminy Miejskiej Kraków z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki wymienione w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 2, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz.: 8.00 – 15.00, (tel. 6168114) w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-07-26
Data publikacji:
2012-07-26
Data aktualizacji:
2012-07-26