Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE O POSTEPOWANIU W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-01-2.6740.4.21.2012.MUR                                           

 

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krakowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy
z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn.zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 31.05.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Pan Jerzego Marcinko, Dyrektora Wydziału Inwestycji Urzedu Miasta Krakowa – ul. Wielopole 17A, 31-072 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.:Rozbudowa ul. Wielogórskiej jako drogi gminnej klasy dojazdowej na odcinku hm 0+000,00 do hm 3+00,00 w zakresie budowy jezdni, chodnika, zatoki postojowej, zjazdów, drogowych rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, przyłączami oraz wylotem do istniejącego rowu, budową oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej,  wraz z rozbudową ul. Podgórki Tynieckie od hm 3+00,00 do hm 7+18,28 (odcinek od hm 3+00,00 do 4+66,96 jako drga gminna dojazdowa, od hm 4+66,96 do hm 7+18,28 jako drogi gminna lokalna) w zakresie budowy jezdni, chodnika, oświetlenia, sieci wodociągowej, remontu istniejących zjazdów remontu istniejącej jezdni
ul. Podgórki Tynieckie –od hm 4+66,96 do hm 6+81,55, budowy drogowych rowów odwadniających, przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej, umartwieniem odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej, budowy wpustów deszczowych wraz z przyłączami, budowy przepustów pod drogą oraz likwidacją istniejących, przebudowy sieci elektroenergetycznej eN, słupa elektrycznego, likwidacji istniejących słupów oświetleniowych i istniejącej sieci elektroenergetycznej, oraz przebudową ulicy Wielogórskiej jako drogi innej kategorii w celu dostosowania obecnego jej układu do układu nowoprojektowanej ulicy”
  na działkach o numerach 60/5, 60/20, 60/22, 60/24,  oraz na częściach działek ewidencyjnych nr: (w nawiasie podano nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję) 24/17(24/18), 52/4(52/5), 53/7(53/26), 60/6(60/27), 60/21(60/28, 60/29) i części działki drogowej o nr 24/11 położone w obr. 80 j.ew. Kraków – Podgórze i części działki nr 259/4(259/5,259/7) w obr. 79 j. ew. Kraków – Podgórze. Realizacja obowiązku przebudowy ul. Wielogórskiej jako drogi innej kategorii na części działki nr 59/1 obr. 80 j. ew. Kraków – Podgórze i działce nr 258/2 w obr. 79 j. ew. Kraków – Podgórze)

 

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:

(pogrubieniem oznaczono nr działki po podziale przeznaczony pod inwestycję)

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 80:    

·         Działka nr 60/21, dzieli się na działki nr:  60/28, 60/29 i 60/30,

·         Działka nr 60/6, dzieli się na działki nr:  60/27 i 60/26,

·         Działka nr 24/17, dzieli się na działki nr:  24/18 i 24/19,

·         Działka nr 52/4, dzieli się na działki nr:  52/5 i 52/6,

·         Działka nr 53/7, dzieli się na działki nr:  53/26 i 53/27, 53/28

Jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze obręb 79:,

·         Działka nr 259/4, dzieli się na działki nr:  259/5, 259/7, 259/6, 259/8

 

Wnioskiem objęto konieczność wejścia w teren działek położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, co do których konieczne jest nałożenie w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obowiązku dokonania przebudowy istniejącej drogi innej kategorii tj. ul. Wielogórskiej w celu dostosowania obecnego jej układu do układu nowoprojektowanej ulicy na części działki nr 59/1 obr. 80 jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze i na działce nr 258/2 obr. 79 jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze

 

 

 

 

Wniosek obejmuje również rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, które kolidują z wnioskowaną inwestycją tj.

·         sieci elektroenergetycznej

·         słupów oświetleniowych

·         słupa elektrycznego

 

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w formie pisemnej jak i ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1 pok. 3, telefon: 616 8114. Godziny przyjęć stron: poniedziałek, wtorek , środa,  piątek  w godz. od 8.00-15.00.

             

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

  1)  doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

  2)  doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

  3)  w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-07-09
Data publikacji:
2012-07-09
Data aktualizacji:
2012-07-09