Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o możliwoci zapoznania sie z zebranym materiałem postępowania.

 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

 

                WS-04.6220.1.47.2012.KS.

ZAWIADOMIENIE

 

Dotyczy: prowadzonego na  wniosek z dnia 07.03.2012 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  S.A. (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków) działającego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara (ul. Bałuckiego 28, 30-318 Kraków) postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ludwinowskiej, Barskiej, Komandosów odciążającej układ kanalizacji osiedla Podwawelskiego w Krakowie” na działkach: nr  42/1, 510/6, 102, 103, 101/2, 106, 107/7, 107/6, 108/5, 108/4, 109/9, 105/2, 105/1, 104/2, 104/1, 510/5, 32/4, 32/3, 31/6, 510/12, 510/11, 510/13, 109/12, 109/14, 109/13, 31/11, 505/18, 505/21, 505/23, 505/24, 505/22, 505/3 obr. 12 jedn. ewidencyjna Podgórze oraz nr 225/3, 137/39, 137/38, 137/29, 137/37, 137/28, 137/36, 137/3, 137/35, 137/27, 137/33, 137/32, 137/50, 137/49, 137/46, 137/47, 144/8, 144/7, 144/6 obr. 11 jedn. ewidencyjna Podgórze Kraków.

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.– cyt. dalej jako „k.p.a.”)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku, z czym zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 504 od poniedziałku do piątku  w godzinach: 740 -1530.

Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.

Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia 04 lipca 2012r. 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-07-04
Data publikacji:
2012-07-04
Data aktualizacji:
2012-07-04