Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2012-06-29)

 Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od 13.06.2012 r. do 03.07.2012 r.

-     obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1567/2012 z dnia 8.06.2012 r.

-     obejmujący garaż przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnego udziału w gruncie, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1593/2012 z dnia 11.06.2012 r.

 

od 21.06.2012 r. do 11.07.2012 r.

-     przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 201/35 o pow. 0,0410 ha obręb 46 jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Mazowieckiej 35 w Krakowie, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Łobzów” z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 66 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi

-     niezabudowanych działek ewidencyjnych:

1.      nr 77/2 o powierzchni 7 m2, położonej w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Klimeckiego,

2.      nr 301/5 o powierzchni 20 m2, położonej w obrębie 5 jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Widłakowej i ul. Tynieckiej,

3.      nr 221/9 o powierzchni 1202 m2, położonej w obrębie 5 jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Bodzowskiej

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

-     niezabudowanych działek ewidencyjnych:

  1. nr 1/7 o powierzchni 153 m2, położonej w obrębie 19 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Myśliwskiej,
  2. nr 476/14 o powierzchni 24 m2, położonej w obrębie 7 jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Tynieckiej,
  3. nr 344/45 o powierzchni 250 m2, położonej w obrębie 68 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Narvik,

przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na 99 lat w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

od 22.06.2012 r. do 12.07.2012 r.

-     nieruchomości oznaczonych jako nieruchomość gruntowa:

1.      składająca się z działki ewidencyjnej nr 13 o powierzchni 0,0635 ha, położona w obrębie 15 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Józefa 19,

przeznaczonych do sprzedaży prawa własności na rzecz jej użytkownika wieczystego.

-     nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujących:

1.      działkę nr 279/21 obręb 17-Śródmieście, ul. Podgórska i Gęsia, na cel: parking, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,

2.      działkę nr 60/1 obręb 94-Podgórze, ul. Landaua, na cele: dojście, droga dojazdowa i zieleń przydomowa, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

 

od 26.06.2012 r. do 16.07.2012 r.

-     nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 0,0562 ha, składającą się z działek oznaczonych nr 166/6 o powierzchni 0,0214 ha, objętą KW KR1P/00212117/7 i 166/8 o powierzchni 0,0348 ha, objętą KW KR1P/00222871/3 położoną w obrębie 53, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kolejowej, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Trasa Nowopłaszowska” położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (1/2.MN).

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

 

Komunikat

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 podano do publicznej wiadomości – wykazobejmujący zabudowaną nieruchomość położoną na os. Jagiellońskim 1 w Krakowie stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków wykorzystywaną na realizację świadczeń zdrowotnych przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców - stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1308/2012 z dnia 18.05.2012r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-06-28
Data publikacji:
2012-06-28
Data aktualizacji:
2012-06-28