Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi


PREZYDENT MIASTA K RAKOWA
AU-01-1.6740.4.15.2012.MSO

 

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że w dniu 30.04.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Niedziałkowską, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ul. Centralna 53 Kraków, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „Budowa drogi kategorii gminnej klasy D wraz z budową sieci kanalizacji ogólnospławnej dla odwodnienia drogi i budową oświetlenia ulicznego, na odcinku od ul. Pachońskiego tj. drogi wojewódzkiej nr 794 Koniecpol - Skała - Kraków klasy G (km 88+207) do drogi wewnętrznej osiedlowej (km 0+009.89 - km 0+307.63) wraz z przebudową ul. Pachońskiego w zakresie: włączenia projektowanej drogi gminnej (4 wlot) do istniejącego skrzyżowania ulic Pachońskiego/Wyki, włączenia kanalizacji ogólnospławnej oraz zabezpieczenia i przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych; na działkach ewidencyjnych objętych:
1) zakresem linii rozgraniczających teren inwestycji - działka nr 585/6 obr.42 Krowodrza,
2) zakresem terenu, na którym istnieje obowiązek przebudowy drogi innej kategorii - działki nr: 545/1, 585/5 obr.42 Krowodrza".


W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia zarówno w formie pisemnej, jak i ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1, telefon: 616 8050.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-05-25
Data publikacji:
2012-05-28
Data aktualizacji:
2012-05-28