Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że 26 kwietnia 2012 r. wydał postanowienie, znak: WI-IX.7821.1.2.2012, którym uchylił w całości postanowienie Starosty Krakowskiego, znak: AB.V.6740.7.13.2011.AS z 09 stycznia 2012 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi Dąbrowskiego-Bocznej km 0+000.00 - 0+138.81, wraz z budową kanalizacji ogólnospławnej, odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia: przyłącza gazociągowego i wodociągowego do nieruchomości na działce nr 218/7 (powstałej z podziału działki 218/2) oraz przebudowa ul. Dąbrowskiego w zakresie włączenia ul. Dąbrowskiego - Bocznej, podłączenia projektowanego oświetlenia ulicznego do istniejącej sieci w ul. Dąbrowskiego, włączenia projektowanej kanalizacji ogólnospławnej do istniejącej sieci w ul. Dąbrowskiego i odmówił zawieszenia postępowania na wniosek inwestora.

Postanowienie Wojewody Małopolskiego jest ostateczne w toku postępowania administracyjnego.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego
w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Basztowej 22 - w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury - pokój nr 22 (parter), w poniedziałki
w godz. 915 - 1630, a od wtorku do piątku w godz. 730 - 1430, telefon: 012 39 21 509.
Na ww. postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. postanowienia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Jednocześnie informuję, iż niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa (właściwego ze względu na przebieg drogi) i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. postanowienia Wojewody Małopolskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-05-02
Data publikacji:
2012-05-02
Data aktualizacji:
2012-05-02