Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f. ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.),
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że w postępowaniu odwoławczym, 25 kwietnia 2012 r. wydał decyzję znak: WI-IX.7821.1.19.2011 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Wielickiego Nr 5/2011 z 26 sierpnia 2011 r., znak: BGN.6740.1.3.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Rozbudowa skrzyżowania ul. Leśmiana (droga gminna klasy D) z ul. Rzepichy (droga gminna klasy L) w Krakowie od km 0+000 do km 0+094,00 (ul. Leśmiana) oraz od km 0+036,05 do km 0+150,05 (ul. Rzepichy) wraz z rozbiórką i przebudową istniejących, kolidujących z nowym pasem drogowym, ogrodzeń, budową kanalizacji deszczowej, budową sieci oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej, sieci wodociągowej i sieci gazowej - po rozpatrzeniu odwołania z 26 września 2011 r.
Decyzja Wojewody Małopolskiego jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w Oddziale Zezwoleń na Realizację Inwestycji Wydziału Infrastruktury, - pokój nr 4 (parter), od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1430 lub pod numerem telefonu (12) 39 21 655.
Na ww. decyzję przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Baszto- wa 22, 31-156 Kraków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia ww. decyzji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia ukazania się tego obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
Niniejsze obwieszczenie Wojewody Małopolskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa (właściwym ze względu na przebieg drogi) i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego przesyła się dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym, na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-05-02
Data publikacji:
2012-05-02
Data aktualizacji:
2012-05-02