Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.59.2011.LP


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 16 kwietnia 2012r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji do naziemnego magazynowania gazu płynnego o pojemności większej niż 10 m 3, instalacji do przetwórstwa owoców, warzyw ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych o zdolności produkcyjnej większej niż 50 t na rok oraz instalacji do pakowania i puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych o zdolności produkcyjnej większej niż 50 t na rok w ramach inwestycji pn.: „Budowa budynku produkcyjnego (wytwórni wyrobów garmażeryjnych) z częścią administracyjno-socjalną, budowa zjazdu publicznego z ul. Powstańców wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi, murami i ścianami oporowymi, skarpami i placami manewrowymi i miejscami postojowymi (do 25 szt.) oraz infrastrukturą techniczną: budową stacji transformatorowej, dwóch zbiorników na gaz, kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem okresowo wybieralnym na nieczystości płynne o pojemności do 20 m3 lub z odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej, kanalizacji opadowej z separatorem lamelowym i rozsączaniem wód opadowych i roztopowych
(lub rozwiązanie stanowiące dla niego alternatywę) na działkach nr 49/1, 50 i 243 obr. 1 Nowa Huta przy ul. Powstańców w Krakowie".

Decyzja ta została wydana na wniosek Pani Haliny Dukała działającej w przedmiotowym postępowaniu przez pełnomocnika Pana Andrzeja Heryan (Zakład Naukowo-Badawczy Eko-Hera ul. Czarnogórska 7/37, 30-638 Kraków) oraz Pana Łukasza Wawszczak (ul. Czarnogórska 7/37, 30-638 Kraków).

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502
w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 - 15.30.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia: 16 kwietnia 2012r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2012-04-16
Data publikacji:
2012-04-16
Data aktualizacji:
2012-04-16