Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO


Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (znak sprawy WI-VI.7840.1.43.2012) na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 03-743 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika, Pana Roberta Łopusiaka, CE Project Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 31-514 Kraków, Al. płk. Beliny-Prażmowskiego 12, inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na szlaku Zabierzów - Kraków Mydlniki od km 59,400 do km 62,400 - obiekt nr 13" polegająca na:
przebudowie przepustu kolejowego w km 59,639, przebudowie przepustu kolejowego w km 59,797, robotach budowlanych związanych z montażem osłon przeciwporażeniowych na wiadukcie w km 60,925, przebudowie przepustu kolejowego w km 61,097, przebudowie przepustu kolejowego w km 61,777, rozbiórce przejścia pod torami w km 61,890, przebudowie przepustu kolejowego w km 62,330 na działkach nr 13/10 obr. Rząska jedn. ewid. Zabierzów, nr 177 obr. 47 jedn. ewid. Kraków-Krowodrza (teren zamknięty)
oraz przebudowie przepustu kolejowego w km 59,797, przebudowie przepustu kolejowego w km 61,777 na działkach nr 13/11 i nr 13/26 obr. Rząska jedn. ewid. Zabierzów (obszar kolejowy),
w ramach zamierzenia budowlanego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków. Przetarg nr 3 - modernizacja odcinka: Krzeszowice - Kraków Główny Towarowy (km 46,700-km 67,200 linii nr 133)".

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 81, ul. Basztowa 22.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Postawa prawna obwieszczenia - art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ SPERUDA
Data wytworzenia:
2012-04-06
Data publikacji:
2012-04-06
Data aktualizacji:
2012-04-06