Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a o wszczęciu postępowania administracyjnego
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 z późn.zm.), Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 2.03.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: AU-01-3.6740.4.5.2012.KPŁ na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Niedziałkowską, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ul. Centralna 53, Kraków, reprezentowaną przez Panią Dominikę Mazur - Kierownika Pracowni Drogowej firmy MP - MOSTY Sp. z o.o.; ul. Dekerta 18; 30 - 703 Kraków; w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia pn.: „Rozbudowa Al. Jana Pawła II oraz ulic: Meissnera, Ślicznej, Łąkowej, Ładnej, Stańca oraz Czyżyńskiej wraz z budową odcinka ul. Lema w Krakowie (zadanie 2) o długości 200m; rozbiórka, przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej; przebudowa oraz budowa ekranów akustycznych; rozbudowa infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną oraz przystankami dla komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej; oraz rozbiórka istniejącej zabudowy kolidującej z rozbudowywanym układem drogowym" na działkach nr: 1/85, 1/90 , 1/114, 1/7, 1/19 - obręb 52, Kraków - Nowa Huta; 223/4, 3/1, 2/3, 254, 256, 7/1, 8/1, 9/1, 1/8 - obręb 16, Kraków - Śródmieście; 787, 609/29, 609/10, 592/3, 776, 777, 778, 779, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 593, 709, 697/4, 697/5, 697/2, 697/1, 490/1, 490/2, 489/1, 489/2, 495/22, 495/21, 693/5, 699/4, 699/3, 496/6, 496/5, 497/4, 498/4, 499/8, 499/7, 495/10, 500/2, 501/2, 696/2, 505/14, 693/8, 451/3, 451/9, 448/8, 450/16, 456/4, 457/7, 458, 459/4, 460/6, 493/2, 202/12, 447/9, 592/4, 499/8, 496/8, 497/5, 505/13, 759/2, 451/8, 451/3, 202/20, 495/14, 495/15, 593, 594/1, 779 - obręb 4, Kraków - Śródmieście.

Wniosek w przedmiotowej sprawie obejmuje zatwierdzenie podziałów nieruchomości:
Jednostka ewidencyjna Kraków - Nowa Huta obręb 52:
• Działka nr 1/85, dzieli się na działki nr: 1/172, 1/173 i 1/174
Jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście obręb 16:
• Działka nr 3/1, dzieli się na działki nr: 3/4 i 3/5
• Działka nr 2/3, dzieli się na działki nr: 2/4 i 2/5
• Działka nr 254, dzieli się na działki nr: 254/1 i 254/2
• Działka nr 256, dzieli się na działki nr: 256/1 i 256/2
• Działka nr 7/1, dzieli się na działki nr: 7/4 i 7/5
• Działka nr 8/1, dzieli się na działki nr: 8/4 i 8/5
Jednostka ewidencyjna Kraków - Śródmieście obręb 4:
• Działka nr 460/6, dzieli się na działki nr: 460/7 i 460/8
• Działka nr 489/2, dzieli się na działki nr: 489/6, 489/7 i 489/8
• Działka nr 493/2, dzieli się na działki nr: 493/3 i 493/4
• Działka nr 495/21, dzieli się na działki nr: 495/29, 495/30 i 495/31
• Działka nr 495/22, dzieli się na działki nr: 495/27 i 495/28
• Działka nr 496/5, dzieli się na działki nr: 496/13 i 496/14
• Działka nr 496/6, dzieli się na działki nr: 496/15, 496/16 i 496/17
• Działka nr 498/4, dzieli się na działki nr: 498/7 i 498/8
• Działka nr 499/7, dzieli się na działki nr: 499/13 i 499/14
• Działka nr 499/8, dzieli się na działki nr: 499/15 i 499/16
• Działka nr 500/2, dzieli się na działki nr: 500/3 i 500/4
• Działka nr 501/2, dzieli się na działki nr: 501/3 i 501/4
• Działka nr 595, dzieli się na działki nr: 595/1 i 595/2
• Działka nr 596, dzieli się na działki nr: 596/1 i 596/2
• Działka nr 601, dzieli się na działki nr: 601/3 i 601/4
• Działka nr 602, dzieli się na działki nr: 602/3 i 602/4
• Działka nr 603, dzieli się na działki nr: 603/3 i 603/4
• Działka nr 604, dzieli się na działki nr: 604/3 i 604/4
• Działka nr 605, dzieli się na działki nr: 605/3 i 605/4
• Działka nr 606, dzieli się na działki nr: 606/1 i 606/2
• Działka nr 607, dzieli się na działki nr: 607/1 i 607/2
• Działka nr 608, dzieli się na działki nr: 608/1 i 608/2
• Działka nr 609/10, dzieli się na działki nr: 609/34 i 609/35
• Działka nr 609/29, dzieli się na działki nr: 609/32 i 609/33
• Działka nr 697/4, dzieli się na działki nr: 697/11 i 697/12
• Działka nr 699/4, dzieli się na działki nr: 699/7 i 699/8
• Działka nr 696/2, dzieli się na działki nr: 696/7 i 696/8
• Działka nr 489/1, dzieli się na działki nr: 489/9 i 489/10
• Działka nr 777, dzieli się na działki nr: 777/1 i 777/2
• Działka nr 778, dzieli się na działki nr: 778/1 i 778/2

W związku z powyższym informuje się, że strony w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, mogą zapoznać się z całością dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - Rynek Podgórski 1. Godziny przyjęć stron: poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 800 do 1500.

Właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie ww. decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej niniejsze zawiadomienie wysyła się na adres wskazany w katastrze nieruchomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
• doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
• doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
• w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. (stosowne oświadczenie należy złożyć zarządcy drogi).

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-03-30
Data publikacji:
2012-03-30
Data aktualizacji:
2012-03-30