Dokument archiwalny
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z rozpatrzenia uwag oraz ponownych uzgodnień

Na podstawie art. 17 pkt 10 w związku z pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr XLVII/578/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2008 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec - Południe" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu oraz ponownych uzgodnień.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 26 marca do 24 kwietnia 2012 r. (z wyjątkiem świąt, sobót i niedziel) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach:

- wtorki: od 13:30 do 15:30
- poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) udostępniony będzie również na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 30 marca 2012 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do części projektu podlegającej wyłożeniu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2012 r.
- z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej https://www.bip.krakow.pl

Ponownie wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje:

I. Tekst planu w zakresie brzmienia:

1) §10 ust. 1 pkt 2 lit. b;
2) §10 ust. 2 pkt 1;
3) §11 ust. 2 pkt 1 lit. a;
4) §11 ust. 2 pkt 2 lit. c;
5) §15 ust. 1 pkt 6 lit. b;
6) §20 pkt 5;
7) §24 ust. 5 pkt 6;
8) §28 ust. 4 pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 7;
9) §30;
10) §35 ust. 4 pkt 7.

II. Tekst planu w zakresie dodania nowych ustępów:

1) §5 ust. 2.

III. Wyróżnione kolorem części załącznika graficznego nr 1 do uchwały - wyłącznie w zakresie następujących elementów:

1) określenia maksymalnych rzędnych wysokościowych (bezwzględnych) zabudowy w terenie 1UM;
2) wprowadzenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony terenu ZF w terenie 2KS;
3) skorygowanych nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz punktów widokowych tj. kierunku wglądu w terenie ZF.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KACZMARSKA-MICHNIAK BOŻENA - P.O. DYREKTORA BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-03-16
Data publikacji:
2012-03-16
Data aktualizacji:
2012-03-16