Dokument archiwalny
Ogłoszenie dot. V Edycji Konkursu Ofert - Program Pomocy Lokatorom

Informacja uzupełniająca dotycząca budynku przy ul. Józefa Dietla 29 w Krakowie , w którym lokale nr 9 i nr 13 zostały przeznaczone na wynajem w V edycji Programu Pomocy Lokatorom.

W wyniku wniosku Gminy Miejskiej Kraków, w dniu 6 czerwca 2011 roku umorzono postępowanie w sprawie wznowienia postępowania o zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości. Postanowienie o umorzeniu zostało opatrzone klauzulą prawomocności 3 lutego 2012 roku.

 

W konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu wskutek wypowiedzenia umowy najmu dokonanego na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (wypowiedzenie trzyletnie).

 

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

a) były najemcami lokali stanowiących własność osób fizycznych, na podstawie umowy najmu, której pierwotną podstawą był tytuł prawny wydany przez odpowiedni organ lub sąd w związku z okolicznością, która miała miejsce przed dniem 12 listopada 1994 roku oraz w oparciu o skierowanie do zawarcia umowy najmu wydane przez organ reprezentujący Gminę Miejską Kraków (tzw. przydziały na podstawie decyzji administracyjnej),
b) utraciły tytuł prawny wskutek trzyletniego wypowiedzenia do dnia 30 kwietnia 2012 roku,
c) wypowiedzenie umowy najmu spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
d) osiągnęły średni miesięczny dochód nie przekraczający następujących kwot:

 

Wielkość rodziny
Niski dochód (miesięcznie netto)
Gospodarstwo  jednoosobowe 2.797,13 zł  (350 % najniższej emerytury)
Gospodarstwo  dwuosobowe 2.397,54 zł (300 % najniższej emerytury)
Gospodarstwo  wieloosobowe 1.997,95 zł (250% najniższej emerytury)

 

e) zaoferują zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł;
f) złożą oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

 

Lokal mieszkalny zostanie wynajęty tej osobie, która zaoferuje najwyższą stawkę czynszu oraz spełni pozostałe wymogi konkursu ofert.

Druki ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom są dostępne w siedzibie
Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a - Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub w Internecie pod adresem www.bip.krakow.pl

 

Oferent składający ofertę powinien w szczególności dołączyć do niej następujące dokumenty:
a) wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu upływu trzyletniego wypowiedzenia umowy najmu,
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach w 2010 roku wszystkich pełnoletnich osób objętych ofertą (tj. oferenta oraz osoby zameldowane z nim na pobyt stały oraz czasowy),
c) w przypadku uzyskiwania w 2010 r. dochodów z tytułu świadczeń rodzinnych lub pomocy społecznej - zaświadczenia z Wydziału Świadczeń Socjalnych UMK lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
d) tytuł prawny do lokalu,
e) wypowiedzenie umowy najmu.

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość żądania dodatkowych dokumentów.

W przypadku, gdy wymagane dokumenty znajdują się już w aktach sprawy prowadzonej przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, nie istnieje konieczność ponownego ich składania, z wyłączeniem sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zaktualizowania tych dokumentów.

W celu wyeliminowania sytuacji braku zgodności oferty z wymogami konkursu oraz braku kompletności złożonej dokumentacji, ofertę - przed jej złożeniem - mogą sprawdzić pod względem formalnym pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa
(pokój nr 111, pokój nr 113 przy ul. Wielopole 17a - I Piętro, w godzinach pracy UMK).

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
12 616-82-24, 616-82-25, 616-82-44, 616-82-49

Oferty składane są przez oferentów w zamkniętych kopertach oznaczonych „Konkurs ofert - Program Pomocy Lokatorom" w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a, (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres,
w terminie od 1 marca 2012 r. do 14 maja 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Podstawa prawna:
1. § 13 ust. 6 uchwały Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków,
2. § 7 uchwały Nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2007 - 2012",
3. Zarządzenie Nr 2014/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 września 2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia Programu Pomocy Lokatorom (z późn. zm.)
4. Zarządzenie Nr 2015/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 września 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Regulamin Programu Pomocy Lokatorom
Zestawienie lokali do Programu Pomocy Lokatorom V edycja - zakres remontu
Zbiorcze zestawienie lokali V edycja Programu Pomocy Lokatorom
Druk oferty - V edycja konkursu PPL
Oświadczenie - dla osób już zajmujących lokale
PLAKAT PPL - V Edycja Konkursu

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RYSZARD PAŻUCHA
Data wytworzenia:
2012-03-01
Data publikacji:
2012-03-01
Data aktualizacji:
2012-05-08