Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO O WYDANIU DECYZJI

BGN.6740.1.18.2011 Wieliczka, dnia 14 lutego 2012 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WIELICKIEGO O WYDANIU DECYZJI

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11f ust. 3 i 4, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zm.) zawiadamiam, że Starosta Wielicki:

w dniu 10 lutego 2012 r. wydał decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie:
wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Kolnej jako drogi gminnej dojazdowej (KD) oraz ul. Tynieckiej (starej) jako drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji opadowej, budową i przebudową oświetlenia ulicznego, budową kabla zasilającego NN, a także przebudową kolidującego uzbrojenia: sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji teletechnicznej, rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej, przebudową zjazdów na posesje oraz przebudową ul. Tynieckiej (powiatowa zbiorcza) w zakresie przebudowy zjazdu na ul. Kolną oraz przebudową kolidującego oświetlenia ulicznego".

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji i postanowienia w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, za pośrednictwem Starosty Wielickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz publikacji w prasie lokalnej.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-02-16
Data publikacji:
2012-02-16
Data aktualizacji:
2012-02-16