Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

AU - 02-1.6733.11.2012.JKO
Kraków, dnia 15.02.2012r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w dniu 15.02.2012r został zmieniony zakres inwestycji objętej postępowaniem wszczętym 10.01.2012r.
na wniosek : DASTA INWEST Sp. z o.o. pl. Axentowicza 3/2, 30-034 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Macieja Króla
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. M. Dąbrowskiej w Krakowie na działkach nr: 157/81, 157/32, 118/31, 118/28, 168/17, 168/15, 168/19, 118/32, 157/82, 157/84, 157/83, 118/33, 168/18, 272/1 obr. 7 Nowa Huta
poprzez poszerzenie zakresu wniosku o działki nr : 168/21, 168/22, 168/23 obr. 7 Nowa Huta oraz zwiększenie terenu objętego wnioskiem na działkach nr 168/19 i 272/1 obr. 7 Nowa Huta..

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

POUCZENIE:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami): (wyciąg)

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-02-16
Data publikacji:
2012-02-16
Data aktualizacji:
2012-02-16