Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2012-01-31)


Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:


od 24.01.2012 r. do 13.02.2012 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 123/2012, nr 124/2012 i nr 126/2012 z dnia 19.01.2012r.,
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 125/2012 z dnia 19.01.2012r.

od 26.01.2012 r. do 15.02.2012 r.
- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Krowoderskich Zuchów 26 w Krakowie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/12 o pow. 0,7431 ha, obręb 44 jednostka ewidencyjna Krowodrza, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza" z siedzibą w Krakowie ul. Opolska 37 oraz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

od 27.01.2012 r. do 16.02.2012 r.
- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 163/2012, 167/2012, 169/2012, nr 171/2012, nr 172/2012 i nr 184/2012 z dnia 24.01.2012r.,
- obejmujący lokal mieszkalny powstały w wyniku adaptacji pomieszczenia strychowego na cele mieszkaniowe przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 164/2012 z dnia 24.01.2012r.,
- obejmujący lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego ustanowionym na udziale w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 165/2012 z dnia 24.01.2012r.

od 30.01.2012 r. do 19.02.2012 r.
- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowane nieruchomości gruntowe składające się z:
1. działki ewidencyjnej nr 191/144 o powierzchni 0,0018 ha, położona w obrębie 21 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Sabały przeznaczona do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
2. działki ewidencyjnej nr 191/142 o powierzchni 0,0013 ha, położona w obrębie 21 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Sabały przeznaczona do oddania we współużytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
3. działka ewidencyjna nr 304/11 o powierzchni 0,0082 ha położona w obrębie 43 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Zawiłej, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. część działki nr 14/1, obr. 29-Podgórze, ul. Za Torem, na cel: ogródek działkowy nr 9 (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 229/56, obr. 50-Podgórze, ul. Na Kozłówce, na cele: wiata śmietnikowa i zieleń okalająca (rolniczy), na rzecz podmiotów wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. działki nr 91/3 i 91/4, obr. 65-Podgórze, ul. Myślenicka, na cele: mieszkalny, miejsce postojowe, dojście i dojazd do posesji (droga dojazdowa) i zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. działki nr 490/1 i 490/2, obr. 67-Podgórze, ul. Kolejowa, na cel: zieleń (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. część działki nr 14/224 obr. 4-Śródmieście, ul. Seniorów Lotnictwa, na cele: skład, zieleń (rolniczy) na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. działkę nr 147/19 obr. 23-Krowodrza, ul. Księcia Józefa, na cel: zieleń (rolniczy), na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 31.01.2012 r. do 20.02.2012 r.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal użytkowy, położony w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Centrum A Nr 11, oznaczony Nr U3 o powierzchni użytkowej 16,37 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17 września 2103 r. udziału wynoszącego 4/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 6 o powierzchni 0,1168 ha, położonej w obrębie 47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00078101/0.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-01-30
Data publikacji:
2012-01-30
Data aktualizacji:
2012-01-30