Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA


WS-04.6220.1.194.2011.PD

 

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze w niektórych budynkach wrazz miejscami parkingowymi naziemnymi, garażami podziemnymi oraz dojazdami i infrastrukturą techniczną obejmującą działki nr 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107/1, 110/1, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 120 obr. 42 Podgórze oraz dodatkowo w zakresie infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów na działkach nr 200/1, 217, 101/4, 101/6, 101/7, 101/8, 101/9, 214/4 obr. 42 Podgórze przy ul. Piltza - Macierzanki w Krakowie", z wniosku spółki ORCO PROJECT Sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa), działającej przez pełnomocników: Pana Józefa Białasika, Pana Witolda Bolka, Panią Annę Tokarz-Kimek oraz Pana Tomasza Blitka, wydane zostało postanowienie z dnia 27 stycznia 2012r.  o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznawać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 503, w godzinach: poniedziałek - piątek: 740 - 1530.
Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydział Kształtowania Środowiska UMK, oś. Zgody 2) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art.127§ 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 27 stycznia 2012r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-27
Data publikacji:
2012-01-27
Data aktualizacji:
2012-01-27