Dokument archiwalny
termin przetargów: 6 marca 2012 r. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Prezydent Miasta Krakowa
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

1. Pierwszy przetarg na sprzedaż garażu położonego w budynku przy ul. Radosnej Nr 7-9 o powierzchni użytkowej 17,88 m2, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 8/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 472/3 o powierzchni 0,1886 ha, położonej w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze objętej KW KR1P/00263527/6.
Cena wywoławcza wynosi 23 900,00 zł
Wadium wynosi 2 400,00 zł
Garaż usytuowany jest w przyziemiu budynku przy ul. Radosnej 7-9. Brama garażowa dwuskrzydłowa stalowa o szerokości 2,20 m. Wysokość pomieszczenia w świetle wynosi 2,77 m. Posadzka jest betonowa, ściany i sufit tynkowane i malowane. Garaż nie posiada kanału naprawczego. Garaż wyposażony jest w instalację elektryczną. Dojazd do garażu odbywa się od al. Dembowskiego, drogą utwardzoną, po terenie działek nr 471/5 będącej własnością Gminy Kraków oddanej w użytkowanie wieczyste Staromiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 472/3, na której znajduje się budynek przy ul. Radosnej 7-9, będącej współwłasnością Gminy Kraków i osób fizycznych - obr. 13 Podgórze. Nieruchomość oznaczona nr działki 471/5 nie jest obciążona służebnością dojazdu do nieruchomości oznaczonej nr działki 472/3. Garaż wolny jest od obciążeń.
Osoby zainteresowane nabyciem garażu mogą go oglądać w dniu 24.02.2012 r. w godz. 14.00-15.00.

2. Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Centrum B Nr 6, oznaczonego Nr U-102 o powierzchni użytkowej 18,78 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21 września 2103 r. udziału wynoszącego 7/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 156 o powierzchni 0,0806 ha, położonej w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00077581/1.
Cena wywoławcza wynosi 25 600,00 zł, w tym:
- cena lokalu użytkowego wynosi 23 349,00 zł
- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 2 251,00 zł
Wadium wynosi 2 600,00 zł.
Przedmiotowy lokal użytkowy znajduje się w piwnicy budynku, składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni użytkowej 18,78 m2. Komunikacja odbywa się z podwórza przez klatkę nr 1. Następnie z parteru klatki schodowej prowadzi wejście do piwnicy, które zabezpieczone jest drzwiami zamykanymi na klucz. Z korytarza piwnicy wchodzi się do lokalu użytkowego.
Drzwi do lokalu są płycinowe, posadzka w lokalu jest betonowa. Na środku znajduje się otwór kanalizacyjny. Ściany do połowy malowane są farbą olejną, wyżej emulsyjną. Sufit pomalowany jest farbą emulsyjną. W lokalu znajduje się jedno małe okno PCV. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Przez lokal przebiega rura centralnego ogrzewania i rura wodna. W lokalu znajduje się umywalka i piec służący dawniej do gotowania wody do prania. Opisany wyżej lokal użytkowy wymaga przeprowadzenia remontu. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu użytkowego mogą go oglądać w dniu 17.02.2012 r. w godz. 14.00-15.00.

3. Pierwszy przetarg na sprzedaż garażu dwustanowiskowego Nr 3, położonego w budynku w os. Albertyńskim Nr 25 o powierzchni użytkowej 49,47 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17 grudnia 2102 r. udziału wynoszącego 20/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 88 o powierzchni 0,0687 ha, położonej w obrębie 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00077392/9.
Cena wywoławcza wynosi 45 800,00 zł, w tym:
- cena garażu wynosi 39 738,00 zł
- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 6 062,00 zł
Wadium wynosi 4 600,00 zł.
Garaż Nr 3 usytuowany jest w przyziemiu budynku w os. Albertyńskim Nr 25. Posiada dwa stanowiska postojowe w układzie szeregowym (użytkowanie zależne). Wjazd do garażu odbywa się po pochylni betonowej. Brama wjazdowa do lokalu jest drewniana dwuskrzydłowa. Posadzka w lokalu jest betonowa, nie ma kanału naprawczego. Ściany i sufit są tynkowane, pomalowane farbą emulsyjną. W garażu są 2 małe okna pcv. Garaż wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Przez lokal przechodzą rury instalacyjne: centralnego ogrzewania, wodne i pion kanalizacyjny. W lokalu znajduje się zlew 1-komorowy, a w podłodze zlokalizowany jest otwór ściekowy. Lokal wymaga remontu. Do wspólnego użytkowania dla właścicieli wszystkich wyodrębnionych lokali pozostaje działka nr 88, na której zlokalizowany jest przedmiotowy budynek oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli wyodrębnionych lokali. Dojazd do garażu odbywa się z ul. Małego Księcia po wewnętrznej drodze osiedlowej, znajdującej się na działce nr 83, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Osoby zainteresowane nabyciem garażu mogą go oglądać w dniu 24.02.2012 r. w godz. 14.00-15.00.

4. Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego, oznaczonego Nr U-101 o powierzchni użytkowej 52,14 m2 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Włodkowica Nr 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 1 października 2102 r. udziału wynoszącego 18/1000 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 202/9 o pow. 0,0756 ha położonej w obrębie 4, jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00078752/8.
Cena wywoławcza wynosi 126 400,00 zł, w tym:
- cena lokalu użytkowego wynosi 102 219,00 zł
- cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 24 181,00 zł
Wadium wynosi 12 700,00 zł.
Lokal użytkowy Nr U-101 położony jest w piwnicy budynku wielomieszkaniowego przy ul. Włodkowica Nr 8. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,14 m2. Dojście do lokalu możliwe jest z ulicy Włodkowica po chodniku urządzonym wzdłuż budynku, a następnie pochylnią betonową znajdującą się z boku budynku. Drzwi wejściowe do lokalu są drewniane dwuskrzydłowe, zabezpieczone kratą metalową. Lokal składa się z czterech pomieszczeń: pomieszczenia nr 1, pomieszczenia nr 2 (wc), pomieszczenia nr 3 (skład) i pomieszczenia nr 4 (zaplecze). Na podłogach położone są płytki, a w pomieszczeniu zaplecza płytki pcv. Ściany i sufit są tynkowane, pomalowane farbą emulsyjną, natomiast w wc do wys. ok. 1,40 m położone są płytki. W lokalu jest pięć małych okien pcv (jedno okno w pomieszczeniu nr 1 i cztery okna w pomieszczeniu zaplecza). Drzwi wewnętrzne są płycinowe. W pomieszczeniu nr 1 i w pomieszczeniu zaplecza zamontowane są kaloryfery. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Przez lokal przechodzą rury instalacyjne: centralnego ogrzewania, wodne, kanalizacyjna oraz kable. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu użytkowego mogą go oglądać w dniu 24.02.2012 r. w godz. 13.30-14.30.

5. Piąty przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 o powierzchni użytkowej 39,30 m2, położonego w budynku mieszkalnym Nr 53 przy ul. Rękawka w Krakowie, z pomieszczeniem przynależnym tj. komórką lokatorską o pow. 19,58 m², z którym związany jest udział wynoszący 237/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek oznaczonej nr działki 280 o powierzchni 0,0363 ha, położonej w obrębie 13 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00216481/7 oraz we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Cena wywoławcza wynosi 70 950,00 zł,
Wadium wynosi 8 000,00 zł.
Budynek przy ul. Rękawka Nr 53 został wybudowany z końcem XIX w. składa się z budynku frontowego i oficyny. Budynek frontowy jest parterowy, podpiwniczony z dachem dwuspadowym o drewnianej więźbie pokrytej papą. W budynku frontowym znajdują się dwa lokale mieszkalne, obydwa usytuowane na parterze - nr 1 stanowiący własność osoby fizycznej oraz nr 4 stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków. W budynku oficyny znajduje się jeden lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, natomiast figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto znajduje się w terenie układu urbanistycznego Podgórza, który jest wpisany do rejestru zabytków pod Nr. A - 608 na podstawie decyzji z dnia 26.10.1981 r. oraz w obszarze uznanym zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. za Miasto Pomnik Historii.
Wobec tego wszelkie prace przy zabytku winny uzyskać akceptację służb konserwatorskich. Na wniosek współwłaściciela nieruchomości w dniu 12 maja 2004 r. wykonana została opinia konstrukcyjna dotycząca stanu technicznego przedmiotowego budynku z której wynika, między innymi że „...elementy konstrukcyjne budynku (więźba dachowa, strop nad parterem, stropy nad piwnicą, ściany nośne parteru i piętra, ściany piwnicy) nie spełniają warunków nośności i użytkowania. Uszkodzenia materiałowe są tak znaczne, że praktycznie musiałby nastąpić ich całkowita wymiana od fundamentów po dach, a więc rozebranie budynku w całości i budowę od nowa. Szczególnie są groźne zjawiska jak rozerwanie się budynku na dwie części w parterze nad sienią, fatalny stan techniczny murów piwnicznych oraz ich podmycie przy posadowieniu - stwarza to zagrożenie awarią budowlaną, która może nastąpić na przykład przy większych opadach atmosferycznych. W związku z powyższym zaleca się w możliwie szybkim czasie opróżnić lokale mieszkalne i przystąpić do rozbiórki budynku...". Decyzją Nr 88/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie nakazał zarządcy budynku opróżnienie budynku frontowego z ludzi i mienia, gdyż budynek ten z uwagi na zniszczenia elementów konstrukcyjnych - sklepień nad pomieszczeniami piwnicy od strony budynku nr 51 przy ul. Rękawka, sklepień sieni głównej budynku - grozi zawaleniem. Współwłaściciel udziału wynoszącego 763/1000 części wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie decyzji nakazującej rozbiórkę budynku. Decyzja taka do dnia publikacji ogłoszenia o przetargu nie została wydana. Na wniosek współwłaściciela nieruchomości MPWiK S.A podjęło działania zmierzające do demontażu wodomierza zasilającego budynek i wstrzymania dostawy wody i zaprzestania odprowadzenia ścieków z przedmiotowego budynku.
Okna w lokalu nr 4 od strony frontu, jak i od strony podwórka zostały zamurowane. Przedmiotowy lokal składa się z przedpokoju - kuchni o powierzchni 15,25 m², pokoju o powierzchni użytkowej 22,72 m², wc o powierzchni użytkowej 1,33 m² oraz pomieszczenia przynależnego - komórki lokatorskiej o powierzchni 19,58 m². Mieszkanie posiada instalację wodno - kanalizacyjną, prąd, w trakcie użytkowania było ogrzewane piecem kaflowym. Lokal mieszkalny jest w bardzo złym stanie technicznym.

d e c y z j a Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

o p i n i a konstrukcyjno-budowlana

 

Obszar, w skład, którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabłocie" zatwierdzonego uchwałą Nr CXIII/1156/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. zgodnie, z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze A8.MU. Ustalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dopuszczają możliwość nadbudowy piętra domu przy ul. Rękawka Nr 53 do gabarytów domów sąsiednich (przy nie przekroczeniu linii najwyższego gzymsu i kalenicy dachu) lub zastąpienie nowym budynkiem o wyżej opisanym gabarycie.
Opinia konstrukcyjna oraz decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl /Finanse i Mienie/Nieruchomości Miasta Krakowa/Przetargi Na Nieruchomości/ jako załącznik do ogłoszenia o przetargu. Z treścią tych dokumentów można się również zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 413.
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 22 marca 2011 r., drugi w dniu 28 czerwca 2011 r., trzeci w dniu 6 października 2011 r., a czwarty w dniu 8 grudnia 2011 r.

6. Czwarty przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego Nr U-101 o powierzchni użytkowej 45,09 m2 położonego w budynku mieszkalnym Nr 25 przy ul. Chopina wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 66/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 532/1 o powierzchni 0,0189 ha, położonej w obrębie 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00103968/0.
Cena wywoławcza wynosi 52 800,00 zł
Wadium wynosi 5 300,00 zł
Budynek nr 25 to budynek 4- kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, otoczenie budynku jest zagospodarowane. W piwnicy budynku znajduje się lokal użytkowy U-101 i piwnice lokatorskie.
Przedmiotowy lokal użytkowy stanowiący pustostan składa się z trzech pomieszczeń (przedsionka, wc i pomieszczenia użytkowego) o łącznej powierzchni 45,09 m². Podłoga jest betonowa. Ściany pomieszczeń malowane, tynki i powłoki zniszczone, na części ścian są stare tapety i okładziny z tworzyw sztucznych- panele i kasetony- do demontażu. Drzwi wejściowe do lokalu dostępne są z korytarza, do którego wejście prowadzi ze wspólnej klatki schodowej. Ekspozycja lokalu ograniczona - okna w lokalu małe wymienione na PCV znajdują się od tyłu budynku, drzwi wejściowe stalowe. Funkcjonalność pomieszczeń określa się jako dobrą (w lokalu jest wc), standard wykończenia lokalu określa się jako zły. Stan techniczny lokalu zły- lokal do remontu. Budynek w średnim stanie technicznym. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno kanalizacyjną (brak baterii umywalkowej). Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego wyżej lokalu został przeprowadzony w dniu 27 lipca 2011 r. drugi w dniu 6 października 2011 r., a trzeci w dniu 8 grudnia 2011 r. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.
Osoby zainteresowane nabyciem lokalu użytkowego mogą go oglądać w dniu 24.02.2012 r. w godz. 13.00-14.00.

7. Piąty przetarg na sprzedaż garażu oznaczonego Nr G-8 o powierzchni użytkowej 13,96 m2 położonego w zespole garaży przy ul. Kościuszkowców wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na której jest położony oznaczonej nr działki 116/8, o powierzchni 0,0020 ha, położonej w obrębie 44 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00216350/0.
Cena wywoławcza wynosi 10 850,00 zł,
Wadium wynosi 1 100,00 zł.
Nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 116/8 o pow. 0,0020 ha zabudowana jest garażem Nr 8 położonym w zespole garaży usytuowanym przy ul. Kościuszkowców obok budynku nr 4. Garaż składa się z jednego pomieszczenia. Posadzka w garażu jest betonowa, ściany tynkowane i malowane emulsyjnie. Wymagają uzupełnienia ubytków a także oczyszczenia i odmalowania. Dach wymaga naprawy. Garaż wyposażony jest w dwuskrzydłową drewnianą bramę wjazdową oraz instalację elektryczną. Dojazd do garażu odbywa się po istniejącym szlaku drogowym wysypanym żwirem, od ul. Kościuszkowców do granicy działki nr 116/8 zabudowanej garażem. W związku z tym na rzecz nabywcy garażu ustanowiona zostanie odpłatna służebność przejazdu i przechodu przez działki nr 116/2 i nr 116/5 po istniejącej drodze wewnętrznej, prowadzącej do sąsiednich garaży. Nabywca garażu ustalony w wyniku przetargu zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty w wysokości 720,00 zł netto + 23 % podatku VAT w kwocie 165,60 zł, tj. 885,60 zł brutto. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi służebnej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
Dział III KW KR1P/00216350/0 zawiera wpis następującej treści: prawo przejazdu i przechodu szlakiem drogowym o szer. 6 m - o łącznej powierzchni 30 m2 przebiegającym od ulicy Kościuszkowców po działce nr 116/2, a następnie szlakiem drogowym o szer. 2 m o łącznej powierzchni 6 m2 po działce nr 116/5 - na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 116/7.
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 31 marca 2011 r., drugi w dniu 7 lipca 2011 r., trzeci w dniu 27 września 2011 r., a czwarty w dniu 1 grudnia 2011 r.
Osoby zainteresowane nabyciem garażu mogą go oglądać w dniu 20.02.2012 r. w godz. 14.30-15.30.

8. Szósty przetarg na sprzedaż garażu oznaczonego Nr G-2 o powierzchni użytkowej 12,38 m2, położonego w zespole garaży przy ul. Kościuszkowców Nr 4, wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na której jest położony, oznaczonej nr działki 116/10 o powierzchni 0,0016 ha, położonej w obrębie 44 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00216350/0.
Cena wywoławcza wynosi 7 700, 00 zł.
Wadium wynosi 800,00 zł.
Garaż Nr G-2 zlokalizowany jest w zespole garażowym przy ul. Kościuszkowców 4. Wysokość pomieszczenia w świetle wynosi 2,30. Brama garażowa drewniana dwuskrzydłowa o szerokości 2,20 m. Garaż wyposażony jest w instalację elektryczną. Posadzka w garażu jest betonowa, zniszczona, ściany tynkowane, strop drewniany. Lokal kwalifikuje się do generalnego remontu. Dojazd do garażu odbywa się drogą wewnętrzną urządzoną po terenie działki 116/2 stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków, na której ustanowiona zostanie odpłatna służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela garażu będącego jednocześnie właścicielem nieruchomości gruntowej, na której jest położony. Nabywca nieruchomości ustalony w drodze przetargu zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jednorazowej opłaty z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, w wysokości 1 280,00 netto + 23% podatku VAT w kwocie 294,40 zł., t.j. 1 574,40 zł brutto. Obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu drogi obciąża właściciela nieruchomości władnącej.
Dział III KW KR1P/00216350/0 zawiera wpis następującej treści: prawo przejazdu i przechodu szlakiem drogowym o szer. 6 m - o łącznej powierzchni 30 m2 przebiegającym od ulicy Kościuszkowców po działce nr 116/2, a następnie szlakiem drogowym o szer. 2 m o łącznej powierzchni 6 m2 po działce nr 116/5 - na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 116/7.
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego wyżej garażu został przeprowadzony w dniu 30 listopada 2010 r., drugi w dniu 31 marca 2011 r., trzeci w dniu 7 lipca 2011 r., czwarty w dniu 27 września 2011 r., a piąty w dniu 1 grudnia 2011 r.
Osoby zainteresowane nabyciem garażu mogą go oglądać w dniu 20.02.2012 r. w godz. 14.30-15.30.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 6 marca 2012 r. w sali konferencyjnej, pok. nr 19
poz. 1 godz. 9.00
poz. 2 godz. 10.00
poz. 3 godz. 10.30
poz. 4 godz. 11.00
poz. 5 godz. 11.30
poz. 6 godz. 12.00
poz. 7 godz. 12.30
poz. 8 godz. 13.00
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:
- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 1 marca 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
- w gotówce wpłacane w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 - parter najpóźniej do dnia 1 marca 2012 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 -15.00.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu trzech dni roboczych licząc od dnia następnego po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym przetargu, w sposób wskazany przez uczestnika.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego, lokali użytkowych i garaży zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Ze sprzedażą lokali użytkowych opisanych w pkt. 2 i 4 oraz ze sprzedażą garażu położonego w budynku w os. Albertyńskim Nr 25, wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej na której położone są budynki. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości.
Rozliczenie ceny lokali użytkowych i garażu wraz z ceną udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości wynoszą 3% ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Pierwsza opłata i opłaty roczne opodatkowane są według stawki 23% podatku VAT. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa.
Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
Cena nabycia nieruchomości oraz pierwsza opłata z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste (dot. poz. 2, 3, 4) wraz z należnym podatkiem VAT, a także jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (dot. poz. 7, 8) wraz z należnym podatkiem VAT, płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 012 616-9808, w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/Przetargi Na Nieruchomości.
Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

Kraków, dnia 26 stycznia 2012 r.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA BIALIK
Data wytworzenia:
2012-01-27
Data publikacji:
2012-01-27
Data aktualizacji:
2012-01-27