Dokument archiwalny
termin przetargu: 1.03.2012 przetargi ustne ograniczone do właścicieli i uzytkowników wieczystych nieruchomości przyległych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Prezydent Miasta Krakowa
ogłasza przetargi ustne ograniczone do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków


1. pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych nr 711/3 o powierzchni 0,0026 ha i 711/5 o powierzchni 0,0181 ha, położonej w obrębie 67, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kustronia, objętej KW KR1P/00082295/7.

Cena wywoławcza wynosi: 55 424,00 zł brutto ( w tym 23% podatku VAT)
Wadium: 6 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności MN.
Nieruchomość posiada kształt nieregularny. Działka nr 711/5 w części stanowi teren zielony, na części posadowione są garaże typu blaszak, które nie są trwale związane z gruntem. Na działce usytuowany jest również fragment budynku gospodarczego. Działka nr 711/3 stanowi ogródek . Użytkownik działek nie ma zawartej z Gminą Miejską Kraków umowy dzierżawy. Z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości naliczane są opłaty. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Po wschodniej stronie działek 711/3 i 711/5 na terenie działek nr 178/2 i 180/2 przebiega magistralna wodociągowa Ø 1200, na działkach tych zlokalizowana jest komora zasuw. Działka nr 711/4 oraz część działki 711/6 stanowi skarpę o różnicy terenu w stosunku do działki nr 178/2 do 3 m. Zgodnie z opinią MPWiK S.A na trasie magistrali winien pozostać wolny niezagospodarowany pas terenu, bez zadrzewień, zakrzewień i elementów małej architektury o szerokości 3 m licząc od krawędzi przewodu po obu stronach. Odległość projektowanych budynków z wyłączeniem obiektów małej architektury od magistrali wynosi 8 m. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz od wschodu linia kolejowa.
Z uwagi na powyższe nieruchomość składająca się z działek nr 711/3 i 711/5 nie może być zagospodarowania jako odrębna nieruchomość. Biuro Planowania Przestrzennego w wyraziło opinię, że działki nr 711/3 i 711/5 spełniają kryteria działki dopełniającej do nieruchomości przyległych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 710 i 712/1.

2. pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 114/2 o powierzchni 0,0531 ha, położonej w obrębie 25, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Kuśnierskiej, objętej KW KR1P/00207306/1.

Cena wywoławcza wynosi: 19 500,00 zł brutto ( w tym 23% podatku VAT
Wadium: 2 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Kościelniki", zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowo - usługowej MNU1.
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Około 3/4 części działki stanowi wysoka skarpa, która porośnięta jest drzewami i krzewami. Z uwagi na powyższe, a także ze względu na szerokość działki tj. około 12 metrów, nie może ona zostać zagospodarowania jako odrębna nieruchomość. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 113, 115, 116.

3. trzeci przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość gruntowej oznaczonej nr działki 333/2 o powierzchni 0,0345 ha, położonej w obrębie 81, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Na Klińcu, objętej KW KR1P/00279869/0.


Cena wywoławcza wynosi: 27 300,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wadium: 3 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Sidzina - Północ", zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej (częściowo poza nieprzekraczalną linią zabudowy) oznaczonych na rysunku planu symbolem MN3.
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trójkąta, położona jest w terenie płaskim, jest nieogrodzona, porośnięta trawą. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza Wydział I Cywilny z dnia 28 maja 2010 r. Sygn.akt INs 2277/07/P wzdłuż zachodniej części działki została ustanowiona służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr działki 336/1, objętej KW KR1P/00210639/8. Przez środek działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, przez północną część działki sieć gazowa średnioprężna, natomiast przez południowo - wschodni narożnik działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. Wzdłuż zachodniej granicy działki przepływa ciek wodny. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane.
Biorąc pod uwagę przebieg służebności drogi koniecznej, infrastruktury technicznej, a także fakt, iż część działki zlokalizowana jest poza wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieprzekraczalnymi liniami zabudowy - działka nie może zostać zagospodarowania jako odrębna nieruchomość, a zatem uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
W dziale III KW KR1P/00279869/0 ujawniona jest wyżej opisana służebność gruntowa, natomiast dział IV tej księgi nie zawiera wpisów. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 332/1, 336/1 położonych w obrębie 81, jednostka ewidencyjna Podgórze. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 1.09.2011 r. drugi w dniu 10.11. 2011 r.

 

4. drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 389 o powierzchni 0,0194 ha, położonej w obrębie 60, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kalinowej, objętej KW KR1P/00283087/5.

Cena wywoławcza wynosi : 41 440,0000 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wadium: 5 000,00 zł

Działka nr 389 położona jest w obszarze, który nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności. Posiada kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 22x 8 m. Posiada dostęp do drogi publicznej, którą stanowi ul. Kalinowa. Przez działkę przebiegają naziemne sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Biuro Planowania Przestrzennego w piśmie z dnia 18.07.2011 wyraziło pozytywną opinię w sprawie zbycia nieruchomości w trybie dopełnienia do działek sąsiednich. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00283087/5 wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści niniejszej księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym w stosunku do działki nr 455/1 obręb 60 o pow. 3a 27m2 przeciwko prawu własności Gminy Kraków na rzecz Jana Kolasy syna Jakuba i Franciszki oraz Stefanii Surdyka córki Jana i Heleny. Przedmiotowy wpis nie dotyczy zbywanej nieruchomości.
W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych nr działek 32, 391, 390. Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 22.12.2011 r.

5. czwarty przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 33/5 o powierzchni 0,0336 ha, położonej w obrębie 43, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Torfowej, objętej KW KR1P/00225003/9.


Cena wywoławcza wynosi : 54 600,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wadium: 6 000,00 zł

Działka nr 33/5 jest niezabudowana, położona jest w terenie płaskim. Posiada kształt regularny. Południowy narożnik działki utwardzony jest kostką brukową. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Od północy przylega do działki nr 29/4, która zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Od zachodu sąsiaduje z niezabudowaną działką nr 30 oraz działką nr 31/2 zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym. Od południa przylega do drogi technologicznej wykorzystywanej przez MPEC S.A do obsługi sieci ciepłowniczej.
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności MN.
Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłownicza - magistrali „Skawina -Kraków" 2xDN 800 mm oraz kanał drenażowy Ø 250 mm. Strefa ochronna od opisanej sieci wynosi 5 m od jej krawędzi. Nieruchomość obciążona jest służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A, polegającą na dostępie do wyżej opisanej sieci cieplnej oraz kanalizacji odwadniającej w celu konserwacji, naprawy, wymiany i przebudowy tej sieci. Przedmiotowa działka nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość z uwagi na przebieg uzbrojenia oraz konieczność zachowania sfery ochronnej 5 m od krawędzi opisanej wyżej sieć ciepłowniczej i kanalizacyjnej. W przetargu mogą brać udział właściciele przyległych działek oznaczonych nr 30, 31/2, 34/4, 29/4, 29/3.
Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 2.08.2011 r. drugi w dniu 4.10.2011 r. trzeci w dniu 22.12 2011 r.

6. drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych w obrębie 30 jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Wadowickiej, objętych KW KR1P/00248198/9 oznaczonych:

- nr działki 164/8 o powierzchni 0,0008 ha, cena wywoławcza wynosi 1 468,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT). Wadium: 200,00 zł.
- nr działki 164/11 o powierzchni 0,0269 ha, cena wywoławcza wynosi 52 222,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT). Wadium: 6 000,00 zł.

Działki są niezabudowane. Posiadają kształt zbliżony do trójkątów. Porośnięte są trawą oraz samosiejkami. Przez środek działki nr 164/11 przebiegają dwa przyłącza sieci ciepłowniczej. Działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej. W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa usługowa.
Obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadowicka - Tischnera" zgodnie z którym działki znajdują się w terenach zabudowy usługowej.
Z uwagi na kształt, powierzchnię oraz przebieg infrastruktury technicznej działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Zgodnie z opinią Biura Planowania Przestrzennego z dnia 23.07.2009 r. nieruchomości spełniają kryteria działek dopełniających do działek sąsiednich.
W przetargu mogą brać udział właściciele i użytkownicy wieczyści działek przyległych:
- w przetargu dotyczącym działki nr 164/8 - właściciele i użytkownicy wieczyści działek oznaczonych nr 162/9, 167/2, 167/6,
- w przetargu dotyczącym działki nr 164/11 - właściciele i użytkownicy wieczyści działek oznaczonych nr 167/6, 164/3, 164/12.
Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości został przeprowadzony w dniu 22.12.2011 r.


7. szósty przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 520/2 o powierzchni 0,0260 ha położonej w obrębie 44, jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ul. Żmujdzkiej, objętej KW KR1P/00187397/8.


Cena wywoławcza wynosi: 82 139,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).
Wadium wynosi : 9 000,00 zł.

Nieruchomość położona jest w terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej wysokiej intensywności (MW).
Działka posiada kształt nieregularny, położona jest w terenie płaskim, porośnięta trawą. We wschodniej części działka zabudowana jest garażem użytkowanym przez właściciela posesji nr 20. Właściciel garażu zainteresowany jest nabyciem nieruchomości. Złożył oświadczenie, iż w przypadku nie wygrania przetargu zobowiązuje się do usunięcia garażu. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, w najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz tory kolejowe. Położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. W przetargu mogą brać udział właściciele działek przyległych oznaczonych nr działek 514, 517, 518, 520/1.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Dział III KW KR1P/00187397/8 zawiera wpis o następującej treści: odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu wzdłuż wschodniej granicy działki nr 519 szlakiem drogowym o szerokości 6 metrów i długości 56 metrów, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości obejmującej działki nr 522/2, 522/5, 522/6, 522/7 objętych KW KR1P/00259807/2 na okres pięciu lat od dnia 05.04.2001 r. Wpis ten nie dotyczy zbywanej nieruchomości.
Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 8.02. 2011 r. drugi w dniu 21.04.2011 r. trzeci w dniu 2.08.2011 r. czwarty w dniu 4.10.2011 r. piaty w dniu 22.12.2011 r.


8. szósty przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 25 o powierzchni 0,1191 ha, położonej w obrębie 49, jednostka ewidencyjna Krowodrza w rejonie ul. Brzezińskiego, objętej KW KR1P/00358210/4.

Cena wywoławcza wynosi  129 150,00 zł brutto ( w tym 23% podatku VAT)

Wadium 13 000,00 zł 


Nieruchomość położona jest w terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności (MN), terenach otwartych (w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna) oraz w terenach kolejowych.
Działka nr 25 posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szerokości ok. 5 m (w najszerszym miejscu 5,9 m). Położona jest w terenie o niewielkim spadku w kierunku południowym, jest niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą. W północnej części działki zlokalizowany jest słup wysokiego napięcia. Od strony wschodniej i zachodniej sąsiaduje z nieruchomościami niezabudowanymi, od północy przylega do terenów kolejowych, a od południa do lokalnej drogi gruntowej. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane, tereny użytkowane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna Mydlnik.
Ze względu na konfigurację nieruchomości oraz konieczność zachowania stosownych odległości od granic nieruchomości sąsiednich nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, jednakże zgodnie z opinią Biura Planowania Przestrzennego z dnia 21.04.2010 r. może zostać sprzedana w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział właściciele działek nr 24 i 26. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 8. 02.2011 r. drugi w dniu 21.04.2011 r. trzeci w dniu 2.08.2011 r. czwarty w dniu 4.10.2011 r. piąty w dniu 22.12.2011 r.

9. czwarty przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 8 o powierzchni 0,0386 ha, położonej w obrębie 28, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Krzywda, objętej KW KR1P/00199113/1.

Cena wywoławcza wynosi: 72 060,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wadium: 8 000,00 zł

Działka posiada kształt nieregularny, stanowi teren płaski, porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz drzewami samosiejkami. Północną granicę nieruchomości stanowi ul. Krzywda, natomiast z pozostałych stron działka nr 8 przylega do nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowo-usługowymi oraz garażowo-magazynowymi. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowo-produkcyjna oraz mieszkaniowo-usługowa. Dojazd do działki nr 8 odbywa się bezpośrednio od ul. Krzywda. Teren uzbrojony jest w podstawowe media.
Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość objęty jest sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "Płaszowska-Krzywda". Zgodnie z projektem opisanego wyżej planu przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej - usług komercyjnych (U9). Po terenie działki nr 8 przez jej środek, prostopadle do ul. Krzywda przebiega sieć kanalizacji koD 300.
Ze względu na kształt, konieczność zachowania stosownych odległości od granic nieruchomości sąsiednich oraz przebiegającą przez nieruchomość sieć kanalizacji uniemożliwiającą zabudowę - przedmiotowa nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 21.06.2011 r. drugi w dniu 1.09. 2011 r. trzeci w dniu 10.11.2011 r.
W przetargu mogą wziąć udział właściciele działek nr 7/1 i 20/2 oraz użytkownik wieczysty działki nr 9.


Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2012 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, sala konferencyjna

poz. 1 - godz. 9.00 poz. 4 - godz.10.30 poz.7 - o godz.12.00
poz. 2 - godz. 9.30 poz. 5 - godz. 11.00 poz. 8 - o godz.12.30
poz. 3 - godz.10.00 poz. 6- godz. 11.30 poz.9 - o godz.13.00

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 27 lutego 2012 r. do godz. 15 00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29 pokój 413 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych ¾ i ul. Kasprowicza 29 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza:
- przelewem lub wpłata na rachunek bankowy Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3/4, prowadzony w PEKAO S.A. Nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 27 lutego 2012 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Krakowa.
- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3/4 - parter najpóźniej do dnia 27 lutego 2012 r. Kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób wskazany przez uczestnika.
Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 616-9808 w godzinach pracy urzędu.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/Przetargi na Nieruchomości.
Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.


Kraków, dnia 26 stycznia 2012 r.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2012-01-26
Data publikacji:
2012-01-26
Data aktualizacji:
2012-01-27