Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2012-01-26)


Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

od 10.01.2012 r. do 30.01.2012 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych jako działki nr: 264/22 o pow. 0,0567 ha obręb 104, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta księgą wieczystą KR1P/00466131/6 położona przy ul. Domagały 61 oraz 264/23 o pow.0,0607 ha obręb 104, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta księgą wieczystą KR1P/00466132/3, położona przy ul. Domagały 59, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Śnieżka" z siedzibą w Krakowie przy ul. Opalowej 2, będącej ich użytkownikiem wieczystym.

od 12.01.2012 r. do 01.02.2012 r.
- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 87/51 o powierzchni 0,0011 ha położona w obrębie 34 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Zachodniej, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych jako działki nr: 264/22 o pow. 0,0567 ha obręb 104, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta księgą wieczystą KR1P/00466131/6 położona przy ul. Domagały 61 oraz 264/23 o pow.0,0607 ha obręb 104, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta księgą wieczystą KR1P/00466132/3, położona przy ul. Domagały 59, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Śnieżka" z siedzibą w Krakowie przy ul. Opalowej 2, będącej ich użytkownikiem wieczystym,
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działki nr 232/106 o pow. 0,0487 ha i 232/117 o pow. 0,4156 ha, obręb 57, objętej księgą wieczystą KR1P/00300548/1, położonej przy ul. Heleny 8, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów" z siedzibą w Krakowie przy ul. Mała Góra 6 oraz osób fizycznych, którzy są jej współużytkownikami wieczystymi.
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działka nr 609 o pow. 0,2549 ha obręb 44 Krowodrza, objętej księgą wieczystą KR1P/00298881, położonej przy ul. W. Łokietka 57 w Krakowie, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Krowodrza" z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 37 oraz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

od 13.01.2012 r. do 02.02.2012 r.
- nieruchomości oznaczonych jako:
1. niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 64/1 o powierzchni 0,0164 ha, położona w obrębie 46 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy al. Kijowskiej,
przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
2. działki ewidencyjne: nr 74/2 o pow. 138 m2 i nr 75/5 o pow. 160 m2, obręb 12 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Lubockiej,
3. działka ewidencyjna nr 778 o pow. 350 m2, obręb 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. J. Porazińskiej,
przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące;
• niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 395/1 o powierzchni 0,0395 ha, objętą KW KR1P/00237335/2, położoną w obrębie 108, jednostka ewidencyjna, Podgórze przy ul. Bugaj. Zgodnie z decyzją nr AU-2/6730.2/1186/2011 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 10 maja 2011 r. nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem handlowo-usługowym,
• lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strych oznaczony Nr 1, o powierzchni użytkowej 217,76 m2, objęty KW KR1P/00441404/0, położony w budynku wielomieszkaniowym Nr 11 przy ul. Czystej w Krakowie, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 183/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 11 o powierzchni 0,0807 ha, położonej w obrębie 62, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00379441/5,
• lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strych oznaczony symbolem S1, o powierzchni użytkowej 20,75 m2, objęty KW KR1P/00460345/7, położony w budynku wielomieszkaniowym Nr 4 przy ul. Jaxy Gryfity w Krakowie, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 43/1000 części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 52/2 o powierzchni 0,0351 ha, położonej w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00435766/0,
• lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni użytkowej 47,35 m2, położony w budynku mieszkalnym Nr 1 przy ul. Wincentego Pola w Krakowie, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 13 maja 2096 r. udziału wynoszącego 82/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 40/1 o powierzchni 0,0353 ha, położonej w obrębie 17, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00008221/6,
• garaż dwustanowiskowy Nr G7 położony w budynku w os. Albertyńskim Nr 22 o powierzchni użytkowej 46,90 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 30 kwietnia 2103 r. udziału wynoszącego 8/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 84 o powierzchni 0,1453 ha, położonej w obrębie 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00076671/2.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 16.01.2012 r. do 05.02.2012 r.
- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 188/75 o powierzchni 0,0166 ha położona w obrębie 40 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Batalionów Chłopskich, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. części działek nr 266/4 i 266/5, obr. 19-Podgórze, ul. Siemienowicza, na cele: podwórze i zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. działkę nr 127/10, obr. 76-Podgórze, ul. Stępice, na cele: dojście i dojazd do posesji (droga dojazdowa) i zieleń przydomowa (rolniczy), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. działkę nr 884/9 i część działki nr 884/7, obr. 53-Podgórze, ul. Szara, na cele: mieszkalny, zieleń (rolniczy) i podwórze, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 235/28, obr. 50-Podgórze, ul. Spółdzielców, na cele: handel i chodnik-dojście (droga dojazdowa), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
5. część działki nr 274, obr. 9-Podgórze, ul. Pychowicka, na cele: skład, droga dojazdowa, plac manewrowy, zieleń (rolniczy) na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
6. część działki nr 1/4, obr. 8-Podgórze, ul. Praska, na cel: garaż, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
7. części działek nr 9/5 i 9/4 oraz działki nr 9/16, nr 9/15, nr 56, nr 54, obr. 22-Śródmieście, ul. Powstańców, na cele: produkcja/skład, droga dojazdowa/dojście na rzecz osoby wymienionej na wykazie, 1 pozycja na wykazie,
8. część działki nr 205/9 obr. 17-Śródmieście, al. Daszyńskiego, na cel: warstwa dociepleniowa na rzecz wspólnoty mieszkaniowej wymienionej na wykazie, 1 pozycja na wykazie,
9. działkę nr 204 obr. 50 Nowa Huta, na cel: garaż oraz udział wynoszący 1/9 w działce nr 213 obr. 50 Nowa Huta, na cel: droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
10. działkę nr 731 obr. 10 Nowa Huta, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) oraz droga dojazdowa/dojście, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
11. część działki nr 516/9 obr. 10 Nowa Huta, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) oraz droga dojazdowa/dojście, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
12. część działki nr 516/5 obr. 10 Nowa Huta na cele: zieleń przydomowa (rolniczy), droga dojazdowa/dojście oraz mieszkalny wraz z zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego oraz część działki nr 516/9 obr. 10 Nowa Huta, na cele: zieleń przydomowa (rolniczy) oraz droga dojazdowa/dojście, na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
13. działkę nr 688 obr. 34-Krowodrza na cel ogródek przydomowy (rolniczy) na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
- nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej postępowaniem o skomunalizowanie, obejmujący część działki nr 57/1 obręb 60-Podgórze, ul. Podedworze, na cel: droga dojazdowa, na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 18.01.2012 r. do 07.02.2012 r.
- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 43/7 o powierzchni 0,0112 ha, położona w obrębie 30 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Dożynkowej, przeznaczona do oddania we współużytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący udział wynoszący 45/180 części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 262 o powierzchni 1,2133 ha, położonej w obrębie 5, jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Mydlnickiej nr 5, objętej KW KR1P/00233004/5.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziału w nieruchomości objętej wykazem mogą złożyć wniosek o jego nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 19.01.2012 r. do 08.02.2012 r.
- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący działkę nr 182 i udział wynoszący 1/4 w działce nr 180 obr. 34-Podgórze, na cele: handel, dojście i dojazd do pawilonu (droga dojazdowa) oraz zieleń (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 20.01.2012 r. do 09.02.2012 r.
- nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka ewidencyjna nr 35/8 o powierzchni 194 m2, położona w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Zabłocie przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej,
- 438/1000 części, odpowiadających lokalowi użytkowemu o pow. 612,43 m2, usytuowanemu na wszystkich kondygnacjach budynku, nieruchomości oznaczonej jako zabudowana działka nr 113 o pow. 0,0598 ha, położonej w obrębie 50 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, na os. Górali 23,objętej księgą wieczystą nr KR1P/00082160/2 będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na okres 20 lat na rzecz Małopolskiej Fundacji Dom Kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej - Muzeum Czynu Zbrojnego z siedzibą w Krakowie, os. Górali 23 celem prowadzenia działalności statutowej.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 120/2012 z dnia 18.01.2012 r. oraz nr 3124/2011 z dnia 23.12.2011r.
- obejmujący część udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przynależnego do części lokalu mieszkalnego nr 8A położonego w budynku na os. Willowym 15, powstałego w wyniku adaptacji części wspólnych budynku, przeznaczonego do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 11.09.2100r. stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 84/2012 z dnia 13.01.2012r.,
- obejmujący część udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przynależnego do części lokalu mieszkalnego nr 5a położonego w budynku przy ul. Grochowskiej 10 powstałego w wyniku adaptacji części wspólnych budynku przeznaczonego do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 06.10.2093r. stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 117/2012 z dnia 18 stycznia 2012r.,
- obejmujący część udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przynależnego do części lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Semperitowców 5 powstałego w wyniku adaptacji części wspólnych budynku przeznaczonego do oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 14.03.2090r. stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 116/2012 z dnia 18 stycznia 2012r.
- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący:

<> lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - lokal użytkowy, oznaczony Nr 2 o powierzchni 1677 m2, położony w budynku Nr 29 przy ul. Smoleńsk w Krakowie, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW KR1P/00265062/2 wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 2/3 części nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 43/8 o powierzchni 0,0284 ha, 47/3 o powierzchni 0,0160 ha, 43/3 o powierzchni 0,0265 ha położonej w obrębie 145, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00180282/0 oraz części wspólnych budynku,
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu opisanej wyżej nieruchomości mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
<> niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w obrębie 17, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Myśliwskiej, oznaczoną nr działki 154/15 o powierzchni 0,0797 ha, objętą KW KR1P/00191145/8, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 21.01.2012 r. do 10.02.2012 r.
- obejmujący lokale mieszkalne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 121/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.

od 23.01.2012 r. do 12.02.2012 r.
- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części grunty pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 122/2012 z dnia 19.01.2012r.
- nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 139 o powierzchni 0,3079 ha, objętą KW KR1P/00324827/5 położoną w obrębie 81 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Warchałowskiego, która zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru „Sidzina - Północ" położona jest w terenie rolniczym (R).
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

od 24.01.2012 r. do 13.02.2012 r.
- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowana nieruchomość gruntowa:
1. składająca się z działki ewidencyjnej nr 191/143 o powierzchni 0,0014 ha, położona w obrębie 21 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Sabały, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 191/14,
2. składająca się z działki ewidencyjnej nr 191/140 o powierzchni 0,0019 ha, położona w obrębie 21 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Sabały, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 191/11,
3. składająca się z działki ewidencyjnej nr 191/141 o powierzchni 0,0011 ha, położona w obrębie 21 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Sabały, przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 191/12.

od 25.01.2012 r. do 14.02.2012 r.
- przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony, obejmujące:
1. część działki nr 235/50, obr. 47-Podgórze, w rejonie ulic Roi i Kotsisa, na cel: ogródek działkowy nr 52 (rolniczy do 1000 m˛ włącznie), na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. części działki nr 207/8, obr. 10-Nowa Huta, ul. Architektów, na cele: ogródki działkowe nr nr 2, 30, 47, 49 (rolniczy), na rzecz osób wymienionych w wykazie, 4 pozycje na wykazie,
3. działkę nr 64/1 obr. 11-Krowodrza, ul. Królowej Jadwigi, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy) na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 328/13, obr. 103-Podgórze, ul. Potrzask, stanowiącą własność Skarbu Państwa i podlegającą komunalizacji z mocy prawa oraz część działki nr 328/9, obr. 103-Podgórze, ul. Potrzask, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Kraków na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), na czas nieoznaczony, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie.

od 26.01.2012 r. do 15.02.2012 r.
- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr: 214/7 o pow. 0,0056 ha położona w obrębie 21 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Rybitwy, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób fizycznych.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-01-26
Data publikacji:
2012-01-26
Data aktualizacji:
2012-01-27