Dokument archiwalny
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w dniu 19 stycznia 2012 r.

Informacja
dotycząca wyników przetargów ustnych nieograniczonych
W dniu 19 stycznia 2012 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków:

1) lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - lokalu użytkowego położonego w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Na Wzgórzach Nr 9, oznaczonego Nr U1 o powierzchni użytkowej 50,21 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 9 września 2102 r. udziału wynoszącego 24/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 289 o powierzchni 0,0701 ha, położonej w obrębie 10, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00076468/6. Cena wywoławcza wynosiła 67 360,00 zł, w tym cena lokalu użytkowego wynosiła 62 328,00 zł, a cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosiła 5 032,00 zł,
2) lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - lokalu użytkowego oznaczonego Nr U1 o powierzchni użytkowej 42,37 m2, położonego w budynku przy ul. Chopina Nr 29, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11 lipca 2101 r. udziału wynoszącego 76/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 530 o powierzchni 0,0388 ha, położonej w obrębie 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00153309/8. Cena wywoławcza wynosiła 76 800,00 zł, w tym cena lokalu użytkowego wynosiła 51 348,00 zł, a cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosiła 25 452,00 zł,
3) niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 465/1 o powierzchni 0,0908 ha, położonej w obrębie 90 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Szybisko, objętej KW KR1P/00210890/5. Cena wywoławcza wynosiła 165 066,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.
Opisana wyżej nieruchomość położona jest w trenie dla którego w dniu 13 kwietnia 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałą nr XII/130/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Uzdrowisko". Zgodnie z rysunkiem planu działka nr 465/1 położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem 10 MN.
4) niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 233/2 o powierzchni 0,0505 ha objętej KW KR1P/00246924/4, położonej w obrębie 16, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Jaskrowej. Cena wywoławcza wynosiła 40 260,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT.
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadów - Węgrzynowice", zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, z podstawowym przeznaczeniem terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą. Jako przeznaczenie dopuszczalne przyjmuje się zabudowę jednorodzinną szeregową bądź grupową, zieleń ogrodów przydomowych, obiekty małej architektury, usługi wbudowane w budynki mieszkalne o powierzchni nieprzekraczającej 25% powierzchni całkowitej budynku, budynki gospodarcze, garaże, wewnętrzne powierzchnie komunikacyjne i parkingowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
5) niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Wiatracznej, objętych KW KR1P/00350574/7:
• oznaczonej nr działki 264/4 o powierzchni 0,0860 ha. Cena wywoławcza wynosiła 49 385,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT,
• oznaczonej nr działki 264/5 o powierzchni 0,0846 ha. Cena wywoławcza wynosiła 48 580,00 zł brutto w tym 23 % podatku VAT.
Obszar, w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ruszcza" zgodnie z którym położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U.2. z podstawowym przeznaczeniem terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym oraz zabudowę usługową w zakresie usług handel detaliczny, gastronomia, usługi zdrowia, rzemiosło nie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, rzemiosło lub inne usługi związane z funkcjonowaniem cmentarza.
6) niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 253/2 o powierzchni 0,3010 ha, objętej KW KR1P/00229363/8 położonej w obrębie 23 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w rejonie ul. Stopki. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 76 804,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT od części nieruchomości położonej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Kościelniki" zgodnie z którym w północno - wschodniej części położona jest w terenach rolniczych oznaczonych symbolem R9, natomiast południowo - zachodnia cześć działki położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN18.
7) niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 103/2 o powierzchni 0,1009 ha, położonej w obrębie 39, jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Rumiankowej, objętej KW KR1P/00386864/8. Cena wywoławcza wynosiła 109 593,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wydaną na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30.01.2009 r. decyzją o ustaleniu warunków zabudowy nr AU-2/7331/271/09 działka może zostać zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z garażem.
8) niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej nr działki 71/10 o powierzchni 0,1063 ha, położonej w obrębie 37 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Gen. Karaszewicza-Tokarzewskiego, objętej KW KR1P/00283093/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 110 331,00 zł brutto w tym 23% podatku VAT.
Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomości podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ Branice - Dwór" zgodnie z którym znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej bliźniaczej i szeregowej - oznaczonych symbolem 5 MN.

Przetargi na zbycie opisanych wyżej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym gdyż w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

 

Kraków, dnia 23 stycznia 2012 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARZENA BIALIK
Data wytworzenia:
2012-01-25
Data publikacji:
2012-01-25
Data aktualizacji:
2012-01-25