Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o obowiązku uzupełnienia złożonego raportu

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.58.2011.AS


Obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o obowiązku uzupełnienia złożonego raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.- cyt. dalej jako „k.p.a.") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu postanowienia z dnia 20 stycznia 2012r. znak: WS-04.6220.1.58.2011.AS o obowiązku uzupełnienia złożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych częściowo z możliwością usług w parterach wraz z drogami wewnętrznymi i parkingami podziemnymi
i naziemnymi na działkach nr 83, 89, 93, 59, 100, 101/1, 101/7, 101/9, 101/11 obr. 21 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdami", zlokalizowanego przy ul. Reduta w Krakowie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Pana Marka Szaflarskiego działającego przez pełnomocnika Panią Dagmarę Szaflarską-Słowiaczek (adres do korespondencji: Perspektywa Pracownia Projektowa s.c, ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków).

Z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 502 w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 - 15.30.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 23 stycznia 2012r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA BIENIAS
Data wytworzenia:
2012-01-23
Data publikacji:
2012-01-23
Data aktualizacji:
2012-01-23