Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.188.2011.RJ

 


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dn. 23 stycznia 2012r. wydana została decyzja znak WS-04.6220.1.188.2011.RJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Pasternik i budowa dwutorowej linii zasilającej 110 kV (ok. 60 metrów) zasilającą budowaną stację 110/15 kV" zlokalizowanej na wydzielonej części działki 2/6 i fragmencie działki 2/1 (włączenie drogi dojazdowej do projektowanej inwestycji z jezdnią ul. Gaik dz. nr 1488) obr.33 j.ew. Krowodrza w Krakowie


Decyzja ta została wydana na wniosek TAURON Dystrybucja S.A.. Oddział w Krakowie działającej przez pełnomocnika P. Bogusława Szeląga. Z treścią w/w decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504 w godzinach: poniedziałek - piątek: 740 - 1530.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 23 stycznia 2012 r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-23
Data publikacji:
2012-01-23
Data aktualizacji:
2012-01-23