Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-1.6733.393.2011.EŁY Kraków, dnia 18.01.2012r.

 

OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000r, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej średniego napięcia, elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej w rejonie ul. Bieńczyckiej w Krakowie" - dz. nr 68/13, 70/5, 70/7, 71/9 obr.7 Nowa Huta i dz. nr 98 obr.51 Nowa Huta

wydano postanowienie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.01.2012r. znak: AU-02-1.6733.393.2011.EŁY o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU-2/6733/444/2011 z dnia 29.12.2011r. znak: AU-02-1.6733.393.2011.EŁY ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla ww. zamierzenia.


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.40- 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-01-18
Data publikacji:
2012-01-18
Data aktualizacji:
2012-01-18