Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.3.11.2011.JI                                                                          Kraków, 18.01.2012r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia decyzji Prezydenta Miasta Krakowa znak: GO-10.JI.62100-1/05 z 30.05.2005r. udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ziemi Krakowskiej" pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia, które stanowią: studnia S-1 (podstawowa) oraz studnia A-1 (awaryjna), zlokalizowane na działce nr 450/11 obr. 44 Krowodrza przy ul. Żabiniec w Krakowie.
Jednocześnie informuję zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 K.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie ustnie (do protokołu), w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2 - (pok.427), lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2012-01-18
Data publikacji:
2012-01-18
Data aktualizacji:
2012-01-18