Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.6220.1.157.2011.KS


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.- cyt. dalej jako „k.p.a.") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa miejsc parkingowych naziemnych i podziemnych na dz. nr 385/37, 385/38, 385/32, 385/9, 385/20, 385/36, 385/26, 385/25, 385/24, 385/5, 385/6 obr. 5 przy ul. Mogilskiej w Krakowie w ramach realizacji inwestycji zespołu mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą", z wniosku spółki GEO DEVELOPER Sp. z o. o. ( ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków), działającej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wołkowskiego (ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków), zostało postanowieniem znak WS-04.6220.1.157.2011.KS z dnia 17 stycznia 2012r.  zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, 31-949 Kraków pokój nr 504, w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.40 - 15.30.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 17 stycznia 2012r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-17
Data publikacji:
2012-01-17
Data aktualizacji:
2012-01-17