Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu ,wystąpieniu o opinię do PPIS i RDOS oraz o możliwości zapoznania się z aktami postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA


WS-04.RJ.7627-245/10

OBWIESZCZENIE

I. Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 - cyt. dalej jako UUOŚ), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
W dniu 30.12.2010 r. na wniosek spółki Sobiesław Zasada S.A. ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Mateusza Legutko - Agencja Projektowa A-4 Prezydent Miasta Krakowa wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n„Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z garażami podziemnymi, parkingami, układem dróg wewnętrznych, z lokalizacją wjazdów z ul. Sosnowieckiej i Stawowej, oraz z infrastrukturą techniczną, tj. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieć kanalizacji opadowej wraz z przyłączami i odprowadzeniem wód opadowych do gruntu poprzez studnie chłonne i system skrzyń rozsączających, sieć wodociągowa wraz z przyłączami, przebudowa wodociągu w ulicy Sosnowieckiej - Stawowej budowa stacji redukcyjno-pomiarowej Q=95m3/h II stopnia wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia przebudowa gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Sosnowieckiej, sieć energetyczna SN 15kV i NN 0,4kV wraz z wolnostojącymi stacjami trafo 15/04 kV, sieć c.o z rur preizolowanych z przyłączami "
zlokalizowany przy ulicy Sosnowieckiej, Stawowej na działkach nr 797, 798, 799, 800/1, 800/2, 801/1, 801/2, 802/1, 802/2, 803/1, 803/2, 804/2, 805/2, 806, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 808/1, 808/2, 808/3, 809, 810, 818, 833, 383, 385, 396, 397 obr. 34 Krowodrza w Krakowie,


W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko .
Informuje się, że Prezydent Miasta Krakowa wystąpił o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz o uzgodnienie warunków realizacji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2 UUOŚ można się zapoznać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 504, gdzie pozostaje ona do wglądu.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 504 lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w toku w/w postępowania.
Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
II. Na podstawie art.106 § 2 Kpa oraz 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3, 77 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 UUOŚ zawiadamia się strony, że tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o zaopiniowanie przedsięwzięcia oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się
z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".


Obwieszczenie nastąpiło dnia 16 stycznia 2012r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-16
Data publikacji:
2012-01-16
Data aktualizacji:
2012-01-16