Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o możliwości zapoznania się z aktami postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.AS.7627-27/10

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: prowadzonego na wniosek Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ul. Centralna 53, 31-586 Kraków) działającego w przedmiotowej sprawie przez pełnomocnika Pana Rafała Gendek (adres do korespondencji: Biuro Projektów AUTOSTRADA II Sp. z o.o., ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice) oraz Łukasza Musioł (adres do korespondencji: Biuro Projektów AUTOSTRADA II Sp. z o.o., ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice) postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Chałubińskiego na odcinku od ul. Kąpielowej do granicy Miasta Krakowa" zlokalizowanego na: dz. nr: 511, 379/5, 499, 378/3, 453/8, 453/13, 453/15, 456/1, 457/1, 459/1 (dawniej 459), 459/2 (dawniej 459), 460/3, 460/1, 486/1, 486/2, 611, 610, 614, 455/2 obr. 90 Podgórze,
dz. nr: 311, 172/2, 296/2, 296/1, 297, 300, 306/1, 308/1, 305/2, 310/2, 312, 325, 333/1, 333/2, 343, 344, 341/9, 341/10, 350/1, 354, 353, 364, 366, 371/1, 371/6, 371/3, 372, 377/2, 433/2, 437/3, 438, 439, 446, 445/1, 445/2, 503, 463/7, 463/5, 463/8, 464, 495/2, 498, 496/1 (dotychczas 496), 496/2 (dotychczas 496) obr. 88 Podgórze, dz. nr: 1/3 (dawniej 1/2), 1/4 (dawniej 1/2), 2, 3, 4/2, 4/3, 4/4, 26, 27, 36/5, 31, 32, 33, 34, 516, 35/1, 43, 44, 48/5, 48/6, 47/3, 47/1, 47/4, 49/3, 49/9, 49/10, 49/11, 49/4, 49/8, 49/7, 55/3, 55/1, 56/4, 56/2, 56/3, 88 obr. 92 Podgórze, dz. nr: 1, 2/2, 4, 6/1, 6/2, 650, 9/1, 8, 15/5 (dawniej 15/2), 15/7 (dawniej 15/3), 15/8 (dawnej 15/3), 18/1, 21/21, 21/22, 21/23, 21/9, 21/8, 730 (dawniej 30/1), 731(dawniej 30/1), 732 (dawniej 30/1), 735 (dawniej 30/1), 736 (dawniej 30/1), 737 (dawniej 30/1), 700/1 obr. 93 Podgórze,  dz. nr: 438, 387, 437/7, 437/6, 436/1, 436/10, 436/11, 432, 435/7, 435/6, 435/5, 439/8, 439/5, 440/1, 440/22, 441/2, 441/5, 441/1, 442/5, 442/6, 442/9, 444/2, 444/3, 458/3, 458/4, 458/5, 458/8, 458/9, 458/10, 458/13, 458/14, 456/5, 453/2, 203, 6, 455 obr. 89 Podgórze oraz dz. nr: 491/2, 491/3, 491/8, 491/9 (powstałych po zniesieniu dawniej wskazanych dz. nr 443/3, 443/4, 443/9, 443/8) obr. 89 Podgórze w Krakowie oraz na: dz. nr 82, 87, 88/1 (dawniej 88), 88/2 (dawniej 88) obr.0008 we wsi Lusina Gm. Mogilny.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - cyt. dalej jako k.p.a.  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 502 od poniedziałku do piątku
w godzinach:740 -1530.
Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.
Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, Kraków w wyżej wskazanych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na adres: Wydział Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Obwieszczenie nastąpiło dnia 12 stycznia 2012r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-12
Data publikacji:
2012-01-12
Data aktualizacji:
2012-01-12