Dokument archiwalny
Obwiueszczenie informujące o wydaniu postanowienia o podjeciu postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA


WS-04.6220.1.58.2011.AS

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.- cyt. dalej jako „k.p.a.") w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się strony o wydaniu postanowienia znak: WS-04.6220.1.58.2011.AS o podjęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych częściowo z możliwością usług w parterach wraz z drogami wewnętrznymi i parkingami podziemnymi i naziemnymi na działkach nr 83, 89, 93, 59, 100, 101/1, 101/7, 101/9, 101/11 obr. 21 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną i wjazdami", zlokalizowanego przy ul. Reduta w Krakowie, z wniosku Pana Marka Szaflarskiego działającego przez pełnomocnika Panią Dagmarę Szaflarską-Słowiaczek (adres do korespondencji: Perspektywa Pracownia Projektowa s.c, ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków).

Z treścią ww. postanowienia oraz z pozostałą zebraną w sprawie dokumentacją zapoznać się można w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 502 od poniedziałku do piątku w godzinach:740 -1530.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 12 stycznia 2012r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-12
Data publikacji:
2012-01-12
Data aktualizacji:
2012-01-12