Dokument archiwalny
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami postępowania.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WS-04.PD.7627-191/10


ZAWIADOMIENIE


Dotyczy prowadzonego na wniosek spółki TREIMORFA PROJECT Sp. z o.o. (ul. Kurkowa 3/15, 31-504 Kraków), działającej przez pełnomocnika Pana Sławomira Kozłowskiego, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa w oparciu o istniejącą konstrukcję, znajdującą się na działkach nr 228/2 i 229 obr. 8 Śródmieście (przebudowa, rozbudowa i nadbudowa konstrukcji wieżowca) budynku biurowo-usługowo - handlowo- mieszkalno- hotelowego wraz z zespołem zabudowy o funkcji biurowo- usługowo- handlowo- mieszkalno- hotelowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (wodno-kanalizacyjną, gazową, energetyczną, ciepłowniczą, klimatyzacyjną, teletechniczną) oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 228/2, 229 obr. 8 Śródmieście wraz z budową zjazdu od strony ul. Beliny Prażmowskiego z działek 231/3, 231/4 i 321 obr. 8 Śródmieście i przebudową istniejącego zjazdu od strony ul. Lubomirskiego z działek nr 228/1 obr. 8 i 487/4 obr. 5 Śródmieście, przyłączami wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, energetycznymi i ciepłowniczymi, przebudową połączeń komunikacyjnych na działkach nr 231/3, 231/4, 321, 228/1, 227/1, 227/2, 227/3, 319, 227/3 obr. 8, 486/2, 486/3, 487/4 obr. 5, 532/1 obr. 6 oraz dodatkowymi pracami związanymi z ewentualnym rozwojem sieci na dz. nr, 486/2, 486/3 i 487/4 obr. 5, a także przebudową i rozbudową garażu podziemnego na 800 miejsc parkingowych oraz budową 40 miejsc postojowych naziemnych, a także przebudowa i rozbudowa miejskiego kanału ogólnospławnego Ø 50 i Ø 60 cm na działkach nr 228/2, 229 obr. 8 Śródmieście oraz miejskiego kanału ogólnospławnego Ø 30 cm na działkach nr 486/3, obr. 5 Śródmieście i 228/2, 229, 231/3, 321 obr. 8 Śródmieście".

Zgodnie z 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się strony, że dokonana ocena zebranego w wyżej wskazanej sprawie materiału dowodowego pozwala uznać go za kompletny, w związku z czym zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej cyt. jako: Kpa) zawiadamiam o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Kraków os. Zgody 2, pok. 503 od poniedziałku do piątku w godzinach:
740 -1530.
Niezłożenie w wyżej wymienionym terminie zastrzeżeń i uwag co do zebranego materiału dowodowego sprawy potraktowane zostanie jako ich brak.
Zastrzeżenia oraz uwagi składać można ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska w wyżej wspomnianych godzinach lub też pisemnie, kierując korespondencję na w/w adres.
Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek".
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 12 stycznia 2012r.

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
URSZULA SURÓWKA
Data wytworzenia:
2012-01-12
Data publikacji:
2012-01-12
Data aktualizacji:
2012-01-12